Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สสจ.กาฬสินธุ์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโรงนํ้าดื่มประชารัฐ

สสจ.กาฬสินธุ์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโรงนํ้าดื่มประชารัฐ