สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
 ข้อมูลทั่วไป
    ข้อมูลประชากร
    วิสัยทัศน์
    วัฒนธรรมองค์กร
    อัตลักษณ์องค์กร
 ดาวน์โหลด
    ดาวน์โหลด
 บุคลากร
    บุคลากรสสอ.หนองกุงศรี
 ผลงาน
    งานประจำ 18 KPI
    ผลงาน 21 แฟ้ม
    ผลงานตามตัวชี้วัด ปี ๕๗
    ผลงานบริการนวดไทย ก.ค.-ก.ย.56
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพ
    ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ อ.หนองกุงศรี
 เว็ปบอร์ด
    webboard
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตรับผิดชอบ
    รพ.สต.คำไฮ
    รพ.สต.หนองบัว
    รพ.สต.ภูฮัง
    รพ.สต.หนองกุงเผือก
    รพ.สต.หนองหิน
    รพ.สต.หนองสรวง
    รพ.สต.หนองชุมแสง
    รพ.สต.ห้วยยางดง
    รพ.สต.หนองไผ่
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 253138  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญตรวจสอบ ข้อมูล 21แฟ้ม และKPI รับผู้ตรวจที่นำข้อมูลจากฐาน HDC จาก สสจ.กส. ที่เมนูขวาด้านล่างครับ

:: ::
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2017-05-25 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มแนวทางการประเมินหน่วยงาน ปี 2560 (ไฟล์word) ตัวชี้วัดการประเมินหน่วยงานคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงาน(Governance Excellence)   ...
 2017-05-23 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่พิจารณา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งงบจ่ายขาด ซึ่งพิจารณาใหม่23พค2560 และขอยกเลิกของวันที่ 22พค60  ...
 2017-05-22 รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ที่พิจารณา ปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งงบจ่ายขาด  ...
 2017-05-11 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการอบรม อสค.(อาสาสมัครประจำครอบครัว) แล้วบันทึก อสค.ในเวป thaiphc.net พร้อมส่งเอกสารใบลงทะเบียน ใบสำคัญ หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม   ...
 2017-05-04 การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  ...
 2017-05-03 .เชิญประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี เอกสารดาวโหลดได้วันที่ 4 พค.60  ...
 2017-04-27 ขอให้รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของ อสม.เพื่อรองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการฯ ผ่านระบบ e-payment ให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2560  ...
 2017-04-19 สรุปผลการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ คปสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-04-10 แบบฟอร์มที่5 งานตัวชี้วัดผู้ตรวจ(ไฟล์ excel)   ...
 2017-03-21 แบบฟอร์มใบลงทะเบียน อสม.ร่วมงาน 22 มีนาคม 2560 และแบบรายงานกิจกรรมวัน อสม. ปี 2560  ...
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา สสอ.หนองกุงศรี 
 2016-09-02 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2016-09-01 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รพ.สต.บ้านหนองไผ่ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2015-10-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี  ...
 2014-07-31 ประกาศสอบราคา  ...
 2014-07-31 ประกาศสอบราคา  ...
 2011-06-02 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล.  ...
 2011-05-20 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรต ศ.ส.ล.  ...
 2010-08-02 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ...
 2010-08-02 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(วิทยุสื่อสารประจำที่)  ...
 วาระการประชุมประจำเดือนสสอ.หนองกุงศรี 
 2017-05-04 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-03-06 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-02-09 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สสอ.หนองกุงศรี  ...
 2017-01-06 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ รพ.สต.หนองไผ่  ...
 2016-12-13 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 13 ธนวาคม 2559 ณ รพ.สต.ห้วยยางดง   ...
 2016-11-11 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ รพ.สต.หนองชุมแสง   ...
 2016-10-06 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 ตุลาคม 2559  ...
 2016-09-08 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 8 กันยายน 2559  ...
 2016-05-16 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559  ...
 2016-04-11 วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.หนองกุงศรี ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 11 เมษายน 2559  ...
 เตือนภัยโรคระบาด/ข่าวสำหรับประชาชน 
 2011-10-19 การทำเสื้อชูชีพและกาละมังชูชีพไว้ใช้ยามน้ำท่วม  ...
 2011-06-28 คำแนะนำสำหรับประชาชน เรื่อง โรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง   ...
 2010-12-29 ระวังภัยร้ายแฝงมากับเสื้อผ้า-เสื้อกันหนาวมือสอง  ...
 2010-12-29 เตือนให้ระวังภัยร้ายที่แฝงมากับเสื้อกันหนาวมือสองราคาถูก  ...
 2010-09-23 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในยาจากสมุนไพร การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในยาสมุนไพร คุณภาพ ความปลอดภัยจากสมุนไพร และ ระวังอันตรายยาเสตียรอยด์ ยาแผนปัจจุบันปนปลอมในผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ  ...
 2010-07-05 ประกาศเตือนภัยโรคอหิวาตกโรค  ...
 รพ.สต.ส่งงานให้ สสอ.หนองกุงศรี 
 2015-05-20 รพ.สต.ห้วยยางดง แจ้งข้อมูลกลุ่มวัย  ...
 2015-05-20 รพ.สต.หนองชุมแสง ส่งข้อมูลรายงาน 3 ดี  ...
 2015-05-19 รพ.สต.หนองหิน ส่งข้อมูลกลุ่มวัยตามแบบฟอร์ม  ...
 2015-05-19 รพ.สต.หนองกุงเผือก ส่งสรุปอบรมสื่อสารถ่ายทอดตามG1  ...
 2015-05-18 รพ.สต.หนองบัว ส่งงาน 3 ดี   ...
 2015-05-18 รพ.สต.คำไฮ อัพข้อมูลงานแพทย์แผนไทย   ...
 2015-05-15 รพ.สต.หนองสรวง ส่งข้อมูลกลุ่มวัย   ...
 2015-05-15 รพ.สต.หนองไผ่ ส่งสรุปโครงการตำบลจัดการสุขภาพ   ...
 2015-05-15 รพ.สต.ห้วยยางดง ส่งงาน 3 ดี   ...
 2015-05-14 รพ.สต.หนองชุมแสง ส่งรายงาน 3 ดี  ...
 แจ้งการโอนเงินให้ รพ.สต 
 2014-02-10 แจ้งการโอนเงินให้ รพ.สต.ครั้งที่ 1/2557  ...
 โครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี 
 2016-11-16 แจ้งเชิญประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้า รับการประเมิน ประกวด อำเภอและตำบล โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสรวง  ...
 2016-11-03 ลงเวลาร่วมรับประเมิน3ดี  ...
 2016-10-04 แจ้งเชิญประชุมเตรียมการรับการประเมิน ประกวด อำเภอและตำบล โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2559 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี (ชั้นสอง)  ...
 2016-09-19 แจ้งท้องถิ่นทุกแห่งสรุปผลการดำเนินโครงการ 3 ดี ปี 2559 ส่งอำเภอภายใน 30 กันยายน 2559  ...
 2016-09-16 แบบฟอร์มรายงานประจำปีผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี ปี 2559 ระดับตำบล   ...
 2016-02-09 เชิญร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์ 3 ดี วาระจังหวัดกาฬสินธุ์ วาระอำเภอหนองกุงศรีมุ่งสู่ หนองกุงศรี เมืองแห่งความสุข ปี 2559 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี  ...
 2015-11-19 แจ้งขอความร่วมมือส่งสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี ๒๕๕๘ และเตรียมการร่วมจัดบูธนิทรรศการ   ...
 2015-11-13 ชอความร่วมมือสรุปผลงาน3ดีปี2558 โดยใช้แนวทางตามไฟล์สรุปผลงาน3ดี ปี 2558 ได้  ...
 2015-11-11 เชิญ ประชุมเตรียมการรับประเมินติดตามเชิงประกวดโครงการ 3 ดี จากทีมรองผวจ.กาฬสินธุ์ เชิญประชุมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมอาคารที่ว่าการอำเภออหนองกุงศรีชั้นสอง  ...
 2015-06-05 แบบฟอร์มประเมิน ตามโครงการ 3 ปี 2558   ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กิจกรรมการเยี่ยมบ้านโดยทีมสุขภาพอำเภอหนองกุงศรี
     กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
 
2010-06-24   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ภาพกิจกรรมอบรม อสม. อ.หนองกุงศรี
     อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี ปี 2553
 
2010-07-20   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    พิธีเปิดสุขศาลาบ้านนาคำน้อย ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
     พิธีเปิดสุขศาลาบ้านนาคำน้อย ม.6 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
 
2011-03-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    บ้านโนนสมบูรณ์ ม.7 ต.เสาเล้า อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 13,11,12,13 และ 14) ในการประกวดผลการพัฒนาการดำเนินงาน โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 30 สิงหาคม 2554
     ส่วนระดับสถานบริการรพ.สต. ปรากฎว่ารพ.สต.บ้านหนองไผ่ ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อ 30 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด
 
2011-09-01   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รณรงคฺ์กำจักแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันทั้งอำเภอ
     รณรงคฺ์กำจักแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันทั้งอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง
 
2015-09-02   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รพ.สต.หนองกุงเผือก ร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
     การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๕
 
2012-01-26   
   
 
.............................................................


 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
ถนนห้วยเม็ก-ท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 043-881142  โทรสาร : 043-881142
Email : ssonks1@yahoo.co.th
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์