กิจกรรม

แสดง # 
# ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
1 วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 02 พฤษภาคม 2560 577
2 กลุ่มงานทรัพยากรบุคลคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมชี้แจ้งนโยบายแนวทางการจัดทำแผนบริหารงานบุคคลและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย 21 พฤศจิกายน 2559 247
3 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและบุคคลดีเด่น... 29 กุมภาพันธ์ 2559 242
4 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (คนดี ศรีสาธารณสุข) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 04 กุมภาพันธ์ 2559 187
5 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลเข้ามอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ แด่ ผู้บริหาร,หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2559 12 มกราคม 2559 198
6 วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นพ.สสจ. สสอ. ผอ.รพสต. คณบดีและอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 09 ธันวาคม 2558 171
7 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ 7 สายงาน เข้ารายงานตัวและจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ณ ห้องประชุม ปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 17 พฤศจิกายน 2558 195
8 การประชุมวิเคราะห์ภาระงานสายงานพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2558 11 พฤศจิกายน 2558 126
9 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลร่วมประชุมและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 09 พฤศจิกายน 2558 112
10 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลร่วมประชุมตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวิชาชีพต่างๆด้านสาธารณสุข(คณะ CHRO จังหวัด) 09 พฤศจิกายน 2558 122
11 งานเกษียณอายุราชการ วันที่ 24 กันยายน 2558 09 พฤศจิกายน 2558 271

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115