วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (คนดี ศรีสาธารณสุข) ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของกระทรวงสาธารณสุข

 

ภาพ: จักรพันธ์  โพธิ์มาตย์

ผู้ประกาศ : จักรพันธ์  โพธิ์มาตย์

เมื่อวันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559


ภาพกิจกรรม


 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115