กลุ่มงานทรัพยากรบุคลคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการประชุมชี้แจ้งนโยบายแนวทางการจัดทำแผนบริหารงานบุคคลและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา จังหวัดหนองคาย  

- จัดทำแผนการบริหารงานบุคคลและวิเคราะห์ MOPH ของจังหวัดกาฬสินธ์ุเพื่อสร้างผลงานและความสุขร่วมกันตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ภาพ: เอกรินทร์  ฉัตรสุวรรณ์

ผู้ประกาศ : จักรพันธ์  โพธิ์มาตย์

 เมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2559


ภาพกิจกรรม


 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115