วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพระยะ 20 ปี (2560-2579) 

 

 

ระบบ Happinometer : คลิ๊ก

เอกสารประกอบและคู่มือ : คลิ๊ก

 

ภาพจักรพันธ์  โพธิ์มาตย์

ผู้ประกาศ : จักรพันธ์  โพธิ์มาตย์

เมื่อวันที่ : 2 พฤษภาคม 2560


ภาพกิจกรรม

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115