บุคคลากรกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

 

นางนิศราวรรณ  รักโคตร

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 

ประเภท: วิชาการ

ระดับ: ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่: หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทรศัพท์:

Email:


 

 

นางสมปอง พลโคกก่อง

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท: วิชาการ

ระดับ: ชำนาญการ

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

 

นางเขมิกา ทุมมาวัติ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท: ทั่วไป

ระดับ: ชำนาญงาน

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:


 

 

นางสาววรรณภา  นิติมงคลชัย

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

ประเภท: วิชาการ

ระดับ: ชำนาญการ

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


  

 

นายสมชัย พลโคกก่อง

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสถิติ

ประเภท: ทั่วไป

ระดับ: ชำนาญงาน

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

 

นางณัฐรินีย์  พิมพะสอน

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท: ทั่วไป

ระดับ: ชำนาญงาน

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

 

นางสาววนิดา  ภูผาผาย

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท: วิชาการ

ระดับ: ชำนาญการ

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

 

นางสาวจริญญา  ฉันประเดิม

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท: พนักงานราชการ

ระดับ:

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

 

 

ตำแหน่ง: 

ประเภท:

ระดับ: 

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

 

นายจักรพันธ์  โพธิ์มาตย์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท: พนักงานราชการ

ระดับ: 

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

 

นางสาววันวิสา  จำเริญสรรพ์

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท: พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ระดับ:

หน้าที่: รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์:

Email:

 


 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115