แบบฟอร์มและเอกสาร 

แบบฟอร์มทางราชการ
  Font ภาครัฐ (ให้ใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการ)
  ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
  ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
  ขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
  คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุน พกส.
  ใบขอย้าย
  ใบขอโอน
  ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
  ใบลาพักผ่อน
  ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
  - ใบลาออก
  หลักเกณฑ์การประเมินระดับ ว10
  หลักเกณฑ์การประเมินระดับสูง สาขาต่างๆ
  ใบลาไปศึกษาอบรมภายในประเทศ(ศน.1)
  ใบแสดงความจำนงขอเข้าศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ

 

แบบฟอร์มประเมินเลื่อนระดับและขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  แบบฟอร์มประเมินทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  แบบฟอร์มประเมินนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
  แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงานระดับชำนาญงาน
  แบบฟอร์มประเมินพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
  แบบฟอร์มประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
  แบบฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
  แบบฟอร์มประเมินเภสัชเชี่ยวชาญ
  แบบฟอร์มประเมินระดับควบ
  แบบฟอร์มประเมินระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

 

แบบฟอร์มเอกสารบุคลากร
  แบบฟอร์มสรุปอัตรากำลังปฏิบัติงานจริง ประจำเดือน
  เอกสารรายละเอียดกรอบโครงสร้างปัจจุบันและกรอบโครงสร้างใหม่
  แบบฟอร์มสำรวจบุคลากร ให้ตรงตามปฏิบัติงานจริง
  บัญชีรายชื่อข้าราชการที่เคยเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

พกส / ลูกจ้างชั่วคราว
  - คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  คู่มือการเพิ่มค่าจ้างประจำปี ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115