กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มงานใหม่ที่แยกออกจากกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 

ภารกิจหลัก

              วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พัฒนา ธำรงรักษา สิทธิประโยชน์ และขวัญกำลังใจของบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับทุกวิชาชีพ โดยอยู่ภายใต้การกำกับของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  

 

หน้าที่รับผิดชอบ

              กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สังกัดในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ การย้าย การโอน การเลื่อนเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ  การบริหารงานลูกจ้าง พนักงานราชการ ฐานข้อมูลอัตรากำลังตาม GIS งานพัฒนาบุคลากร โปรแกรมบริหารงานบุคคล(PIS) และการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ขวัญกำลังใจของบุคลากร ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์: 043-820245, 043-812115