สมัครสมาชิก
 
    หน้าหลัก
    วิสัยทัศน์
    ประวัติอำเภอร่องคำ
 1.ทำเนียบบุคลากร
    สสอ.ร่องคำ
    รพ.สต.เหล่าอ้อย
    รพ.สต.สามัคคี
 2.ข้อมูลด้านสุขภาพ
    ประชากร
    โรคที่พบในพื้นที่
 3.ติดตามตัวชี้วัด
    ตัวชี้วัด QOF
    วัคซีนแรกเกิด-5 ปี
    QOFการตรวจพัฒนาการเด็ก
 4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    รพ.ร่องคำ
      จำนวนผู้ใช้งาน 869  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :: ::
 
 1.ประชาสัมพันธ์ 
 2018-02-09 ส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ...
 2018-03-20 ประชาสัมพันธ์ประชุมพัฒนาบุคคลากรด้านการเงินการคลัง พัสดุ   ...
 2018-01-03 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561  ...
 2018-01-29 เผยแพร่แผนงานโครงการงบดำเนินการปีงบประมาณ 2561  ...
 2017-12-29 ส่งรายงานผลการวิเคราะห็ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  ...
 2.งานบริหาร 
 2018-01-08 เอกสารจ่ายเงินฉ11ครั้งที่ 1/2561  ...
 3.งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 4.งานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ 
 2018-04-17 ส่งแบบประเมินcockpit ปี 2561  ...
 2017-11-06 รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม  ...
 2017-12-07 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  ...
 2018-01-04 รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม  ...
 2018-02-07 รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม  ...
 2018-03-05 รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  ...
 2018-04-09 รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม  ...
 2018-01-12 ประชุม  ...
 2017-12-29 ขอเชิญประชุมงานผู้สูงอายุ  ...
 5.รพ.สต.ส่งงาน 
ปฏิทินการทำงาน ของสสอ.
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำภภร่องคำ
     วันที่ 25-26 มค.2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำจัดประชุม เรียนรู้เพื่อเสริมสมรรถนะการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(DHB) ครั้งที่ 1
 
2018-01-26   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตอำเภอร่องคำ
     วันที่25 มค.61 หน่วยงานราชการอำเภอร่องคำจัดกิจกรรมลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการพร้อมประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตอำเภอร่องคำ โดยนายอำเภอร่องคำเป็นประธาน
 
2018-01-25   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
     ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
 
2017-12-22   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร สสอ.สงกรานต์ปี61
    
 
2018-04-11   
   
 
.............................................................

 
นาย ไชยา เวียงนนท์
สาธารณสุขอำเภอร่องคำ
 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่องคำ
อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
โทรศัพท์ : 043-897118  โทรสาร : 043-897118
Email : health4604@kalasin.moph.go.th
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์