สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
    ประวัติอำเภอสมเด็จ
    บุคลากร
    ข้อมูลพื้นฐาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
    ติดต่อเรา
 -นโยบาย ยุทธศาสตร์
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 -แผนปฏิบัติราชการประจำปี
    แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2566-2569
    แผนปฏิบัติราชการ ปีงบ 2566
    ชี้แจง คปสอ ปีงบ 2566
 Cockpit แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7)
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 8
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 7
    จังหวัดกาฬสินธุ์ 60
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 E-office KLS
    ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สสจ.กาฬสินธุ์
 HDC แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7
    กระทรวงสาธารณสุข
    จังหวัดกาฬสินธุ์
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 Health Center Kalasin
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์(HDCSSJ)
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC On Cloud)
    Cockpit KLS 60
    ระบบตรวจสุอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน HDC (EH เอ๊ะ)
    DHDC ระดับอำเภอสมเด็จ
 กองบริหารทรัพยากร สป.
 การจัดการความรู้
 ตลาดสินค้าผู้สูงอายุกับผู้พิการอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรางสาธารณสุข
    สสจ.กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานในสังกัด
    รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน
    รพ.สต.สร้างแก้ว
    รพ.สต.บ้านบาก
    รพ.สต.มหาไชย
    รพ.สต.หมูม่น
    รพ.สต.บ้านกอก
    รพ.สต.บ้านขมิ้น
    รพ.สต.หนองแสง
    รพ.สต.บ้านบอน
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 79378  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ::สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ ::
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2022-12-02 6. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ...
 2022-12-02 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร  ...
 2022-10-07 เชิญร่วมทำบุญกฐินสามัคคีฯ  ...
 2022-10-07 สหกรณ์สาสุข - ประชาสัมพันธ์ฯ ล้านสตรี รับอายุ 20 - 45 ปี   ...
 2022-01-06 ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ...
 2022-01-06 ประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรต่างๆ  ...
 2022-01-06 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 4  ...
 2022-01-06 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดคลิวีดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  ...
 2021-10-04 สั่งจอง ปฏิทิน สาธารณสุข พ.ศ.2565  ...
 2021-10-04 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม  ...
 หนังสือแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
 2023-02-03 ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากรในสังกัด  ...
 2023-02-03 แนวทางจัดทำ การพัฒนา หรือปรับปรุงงาน  ...
 2023-02-03 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีภาครัฐ  ...
 2022-10-07 รับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงฯ  ...
 2022-10-07 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์แนวทางสำหรับข้าราชการใช้ฯ  ...
 2022-09-27 v13832 ติดตามการส่งข้อมูลการให้บริการฯ กรณีผู้ป่วยนอก  ...
 2022-09-27 v13801 แจ้งดำเนินการตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่ฯ  ...
 2022-09-27 v13691 ร่างคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่ายพัสดุ  ...
 2022-08-08 กิจกรรม 12 สิงหาคม 2565  ...
 2022-08-02 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องและการปรับค่าจ้างประจำปี  ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2022-11-22 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2022-11-02 คู่มือประชาชน (สถานประกอบการสุขภาพ)  ...
 2022-11-02 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  ...
 2022-11-02 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ...
 2022-11-01 พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562  ...
 2022-11-01 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564  ...
 2022-11-01 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  ...
 2022-11-01 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564  ...
 2022-08-26 แนวทางพิจารณาสิ่งของจัดเป็น วัสดุ ครุภัณฑ์  ...
 2021-11-22 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔  ...
  แบบฟอร์มและเอกสาร 
 2022-08-01 form - ขออนุญาต ไปราชการ  ...
 2022-07-04 แบบฟอร์ม - รายการ ขอ งบลงทุนงบค่าเสื่อม 2566  ...
 2022-02-01 ขั้นตอน ขับเคลื่อน สาสุข อุ่นใจ  ...
 2021-10-18 thaihealthwatch2021  ...
 2021-10-18 ThaiHealth2021  ...
 2021-10-18 Health KPI 2565  ...
 2021-07-01 KTB Online form  ...
 2021-04-05 รายงาน - การเงิน รพ.สต.เดือน มกราคม - มีนาคม 2564  ...
 2020-12-08 ยุทธศาสตร์ชาติ โดยรวม  ...
 2020-11-02 คู่มือปฎิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับอำเภอ  ...
 คำสั่งต่างๆ 
 2023-01-23 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566  ...
 2022-12-23 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 392 - มกราคม 2566  ...
 2022-08-09 คำสั่ง สสอ 7-2565 คณะกรรมการ ร้องเรียนร้องทุกข์  ...
 2022-12-19 คำสั่ง จ.กส.11888 - 14 ธันวาคม 65 - มอบอำนาจของ ผวจ.กส  ...
 2022-11-22 คำสั่ง อำเภอสมเด็จ 354 - ธันวาคม 2565  ...
 2022-11-22 คำสั่ง คปสอ.สมเด็จ ปีงบประมาณ 2566  ...
 2022-10-31 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 325 เดือน พฤศจิกายน 2565  ...
 2022-09-20 ว 13740 ส่งสำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ พกส ทั่วไป  ...
 2022-09-12 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 8481 ย้ายข้าราชการ สุภานัน กองคำ  ...
 2022-09-27 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 268 เดือน ตุลาคม 2565  ...
 บริหารทั่วไป 
 2023-02-02 เชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่ 3 ปีงบ 2566  ...
 2022-12-19 แผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566  ...
 2022-12-02 โครงการ พชอ สสอ 2566  ...
 2022-12-02 โครงการ สสอ 2566  ...
 2022-12-02 แผนงบดำเนินงาน สสอ 2566  ...
 2022-12-02 สำรวจรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  ...
 2022-09-08 2025 รพ.สมเด็จ แจ้งโอนเงินสนับสนุนลักษณะจ่ายขาด 750,000 บาท  ...
 2022-08-26 จัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา สำหรับ รพ.สต. 2566  ...
 2022-08-26 จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับ รพ.สต. 2566  ...
 2022-08-08 การจัดสรรเงินงบประมาณเหมารายรายหัวฯ ไตรมาส ที่ 4 ปีงบ 2565  ...
 ITA 2023 
 MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
 2022-10-31 MOIT 1 - 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ...
 2022-10-31 MOIT 1 - 2.2 แบบรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน เว็ปไซต์ ต่อสาธารณะ ปี 2565  ...
 2022-10-31 MOIT 1 - 2.1 บันทึกลงนามรับทราบ + ขอเผยแพร่  ...
 2022-10-31 MOIT 1 - 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ...
 2022-10-31 MOIT 1 - 1.3 ประกาศแนวทางเผยแพร่  ...
 2022-10-31 MOIT 1 - 1.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อการปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน   ...
 2022-10-31 MOIT 1 - 1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง  ...
 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
 2022-12-19 MOIT 2 - 17 รายงาน ผลดำเนินงาน ข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ...
 2022-12-19 MOIT 2 - 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ...
 2022-12-19 MOIT 2 - 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  ...
 2022-12-19 MOIT 2 - 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.)  ...
 2022-12-02 MOIT 2 - 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามฯ  ...
 2022-11-02 MOIT 2 - 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  ...
 2022-11-02 MOIT 2 - 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการฯ)  ...
 2022-11-02 MOIT 2 - 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ...
 2022-11-02 MOIT 2 - 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  ...
 2022-11-02 MOIT 2 - 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ...
 MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
 2022-10-28 MOIT 3 - 3.3 - บันทึกเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ...
 2022-10-28 MOIT 3 - 3.2 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565  ...
 2022-10-28 MOIT 3 - 3.1 - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  ...
 MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2566 
 2022-12-19 MOIT 4 - 3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 3.2 ประกาศ สป.กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 2.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปีงบ 2566  ...
 2022-12-19 MOIT 4 - 1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  ...
 MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 2022-12-19 MOIT 5 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ...
 2022-12-19 MOIT 5 2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1 ปีงบ 2566  ...
 2022-12-19 MOIT 5 1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  ...
 MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
 MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
 MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
 MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ 
 MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
 MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 
 MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 
 MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566 
 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 
 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน 
 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
 กิจกรรม 
 ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
 2022-11-09 โครงการป้องกันยาเสพติด สสอ.สมเด็จ ปีงบ 2566  ...
 2022-11-09 แผนงานโครงการจริยธรรม สสอ. ปีงบ 2566  ...
 2022-11-09 คำสั่ง ชมรมจริยธรรม สสอ.สมเด็จ ปีงบ 2566  ...
 รายงานการประชุม กวป.สสอ.สมเด็จ 
 2023-02-03 รายงานการประชุม กวป.สสอ.สมเด็จ 4 - 2566  ...
 2023-02-02 รายงานประชุม คปสอ.ครั้งที่ 2 ปีงบ 2566  ...
 2022-12-08 รายงานการประชุม กวป.สสอ.สมเด็จ 3-2566  ...
 2022-11-04 รายงานการประชุม กวป.สสอ.สมเด็จ 2-2566  ...
 2022-10-07 รายงานการประชุม กวป.สสอ.สมเด็จ 1-2566  ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
2018-07-28   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    เลี้ยง รับ ส่ง บุคลากร มาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง
     กิจกรรม รับ ส่ง บุคลากร
 
2018-08-03   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ฮู้แจ้ง เบิ่งแงงสุขภาพ ลูกหล่าอิแม่ เขตสุขภาพที่ ๗
     งานอนามัยแม่และเด็ก
 
2018-08-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม อำเภอสมเด็จ
     ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
 
2018-08-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันแม่แห่งชาติ
     12 สิงหาคม 2561
 
2018-08-12   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.บ้านหมูม่น ตำบลหมูม่น
     วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
2021-07-07   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก (Active Surveillance)
     วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
2021-07-09   
   
 
.............................................................

 

 

 

 

 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043-861131  โทรสาร : aka2511@gmail.com
Email : aka2511@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์