สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
    ประวัติอำเภอสมเด็จ
    บุคลากร
    เว็บบอร์ดสนทนา
    ดาวน์โหลด
 Cockpit แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7)
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 8
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 7
    จังหวัดกาฬสินธุ์ 60
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 E-office KLS
    ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สสจ.กาฬสินธุ์
 HDC แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7
    กระทรวงสาธารณสุข
    จังหวัดกาฬสินธุ์
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 Health Center Kalasin
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์(HDCSSJ)
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC On Cloud)
    Cockpit KLS 60
    ระบบตรวจสุอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน HDC (EH เอ๊ะ)
    DHDC ระดับอำเภอสมเด็จ
 การจัดการความรู้
 ตลาดสินค้าผู้สูงอายุกับผู้พิการอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรางสาธารณสุข
    สสจ.กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานในสังกัด
    รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน
    รพ.สต.สร้างแก้ว
    รพ.สต.บ้านบาก
    รพ.สต.มหาไชย
    รพ.สต.หมูม่น
    รพ.สต.บ้านกอก
    รพ.สต.บ้านขมิ้น
    รพ.สต.หนองแสง
    รพ.สต.บ้านบอน
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 16970  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :: ::
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2019-05-08 ขอเผยแพร่การประชุม อบรม ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ...
 2019-05-08 ขอเผยแพร่การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  ...
 2018-12-27 ป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ...
 2018-12-27 คู่มือประชาชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ...
 2018-12-27 ขอเผยแพร่ มาตรการป้องกันการับสินบน  ...
 2019-01-22 ภาพกิจกรรม ต่อต้านทุจริต  ...
 2019-03-01 การยื่นใบขอย้ายให้ตรงกับปฏิบัติงานจริง (จ.๑๘)  ...
 หนังสือแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
 2019-05-10 ขออนุญาตเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ...
 2019-05-10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ...
 2018-12-28 ขอเผยแพร่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  ...
 2019-01-09 หนังสือแจ้ง กรอบปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2019-05-07 มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2019-05-07 รายงานประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2019-04-09 ทะเบียนผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ  ...
 2019-04-09 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ  ...
 2019-05-07 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คปสอ สมเด็จ 2562  ...
 2018-12-27 ขอเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน  ...
 แจ้งเชิญประชุม / อบรม 
 2019-01-23 อบรมแกนนำ ครู ก ดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  ...
 2019-01-23 เชิญประชุม kalasin happyness model  ...
 2018-10-26 เชิญประชุม สสอ ครั้งที่ 1 planfin- 2562  ...
 2018-10-03 เชิญประชุมประจำเดือน สสอ.สมเด็จ ครั้งที่ 11/ 4 ตุลาคม 2561  ...
 2018-08-29 เชิญประชุมเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2561  ...
 2018-07-26 เชิญประชุมประจำเดือน สสอ.สมเด็จ ครั้งที่ 10/2561  ...
 หนังสือราชการ E-office 
 2019-01-23 แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้  ...
 2019-01-23 มอบอำนาจการดำเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณ  ...
 2019-01-23 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายฯ  ...
 2018-09-03 งบลงทุน ร้อยละ 70 ปี 2562  ...
 2018-09-03 ปิดบัญชี อสม  ...
 2018-09-03 ส่งหลักฐานเบิก ฉ 11 เดือน กรกฎาคม 2561  ...
 2018-08-10 ด่วนที่สุด ... แจ้งเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง   ...
 2018-08-14 ส่งแบบรายงานการจัดหาและสรุปการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งภายใน 24 สิงหาคม 2561  ...
 2018-08-10 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 11) เพิ่มเติม  ...
 2018-08-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครังที่ 10/2561  ...
  ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา 
 2018-10-11 สมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(เวชฯ)รุ่นที่20-2562.  ...
 2018-09-25 ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลสารสนเทศ 27 กันยายน 2561 ที่ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-15 ประชุมถอดบทเรียนการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสาธารณสุขพื้นที่อ่างลำปาว ปี 2561  ...
 2018-08-17 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ 23 สิงหาคม 2561  ...
 2018-08-06 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ JHCIS 8 สิงหาคม 2561   ...
 2018-08-03 เชิญประชุมวิชาการ 23 และ30 สิงหาคม 2561 ณ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-03 เชิญประชุมวิชาการ 14 สิงหาคม 2561 ณ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-03 เชิญเข้าอบรมธรรมะ 7 สิงหาคม 2561 ณ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-01 รายชื่อ เจ้าหน้าที่ อบรม Matrix Program 6 - 10 สิงหาคม 2561  ...
 2018-08-01 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบ JHCIS”  ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2020-01-13 ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารพัสดุ  ...
 2019-12-13 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1/2563  ...
 2019-12-11 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานจัดซื้อวัสดึสำนักงาน  ...
 2019-12-11 เผยแพร่แผนงบดำเนินงานสำนักงาน งบ 2563  ...
 2019-11-14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ สมเด็จ ปีงบ 2562  ...
 2018-12-03 มาตรการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ   ...
 2018-12-27 ประกาศ มาตรการป้องกันการับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง  ...
 2018-12-26 ประกาศเจตจำนงสุจริต(ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ)  ...
 2019-04-09 ขอเผยแพร่การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  ...
 2018-12-03 เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ...
  แบบฟอร์มและเอกสาร 
 2019-04-09 คู่มือการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน  ...
 2018-10-11 โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยฯ  ...
 2018-10-02 แบบรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข  ...
 2018-10-02 แบบรายงานผล การเบิกจ่ายงบ เงินบำรุง รพ.สต. ปี งบ 2562  ...
 2018-09-27 แบบ 8708 รง.เดินทางไปราชการ  ...
 2018-09-27 ฟอร์ม - บันทึกขออนุมัติจ่าย เดินทางไปราชการ  ...
 2018-09-14 กำหนดการ เชิงรุก ออกกำลังกาย รพ.สต. - หมู่บ้าน วัด โรงเรียน  ...
 2018-09-14 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย(ปรับปรุง)  ...
 2018-09-14 กำหนดการ  ...
 2018-09-14 โครงการสาธารณสุข 100 ปี รพ.สต  ...
 คำสั่งต่างๆ 
 2019-05-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2019-05-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   ...
 2018-12-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2019-04-09 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ...
 2019-03-01 คำสั่ง คปสอ 09-2562 พัฒนาคุณภาพป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ 2562  ...
 2019-03-01 คำสั่ง คปสอ 08-2562 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2562  ...
 2019-03-01 คำสั่ง คปสอ 07-2562 พัฒนาระบบบริการสุขภาพSP 2562  ...
 2019-03-01 คำสั่ง คปสอ 06-2562 พัฒนา ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2562  ...
 2019-03-01 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 85 - มีนาคม 2562  ...
 2019-03-01 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 84 - มีนาคม 2562  ...
 บริหารทั่วไป 
 2019-05-07 รายงานการขับเคลื่อนการบริงานความโปร่งใสในหน่วยงาน  ...
 2019-02-12 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2019-02-12 ประกาศ มาตรการป้องกันการับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง  ...
 2019-04-04 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ  ...
 2018-12-25 ประกาศ เลื่อนเงินเดือน สสอ สมเด็จ รอบ 2-2561  ...
 2018-10-11 คำสั่ง สสอ.สมเด็จ 20-2561 กรรมการเลื่อนเงินเดือน ปีงบ 2562  ...
 2018-11-27 ขออนุญาตไปราชการ 3 ธันวา ถึง 29 มีนา 2562  ...
 2018-12-03 โครงการส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการดำเนินงาน รพ.สต.ปีงบ 2562  ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
2018-07-28   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    เลี้ยง รับ ส่ง บุคลากร มาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง
     กิจกรรม รับ ส่ง บุคลากร
 
2018-08-03   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ฮู้แจ้ง เบิ่งแงงสุขภาพ ลูกหล่าอิแม่ เขตสุขภาพที่ ๗
     งานอนามัยแม่และเด็ก
 
2018-08-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม อำเภอสมเด็จ
     ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
 
2018-08-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันแม่แห่งชาติ
     12 สิงหาคม 2561
 
2018-08-12   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)อำเภอสมเด็จ ปี 2561
     กิจกรรม พชอ.อำเภอสมเด้จ
 
2018-07-19   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1
     อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 29 เมษายน 2554
 
2011-05-02   
   
 
.............................................................

 

............................................
 

 

 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043-861131  โทรสาร : 043-821131
Email : pitsanu102526@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์