สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
    ประวัติอำเภอสมเด็จ
    บุคลากร
    ข้อมูลพื้นฐาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    นโยบาย ยุทธศาสตร์
    แผนปฏิบัติการประจำปี
 Cockpit แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7)
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 8
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 7
    จังหวัดกาฬสินธุ์ 60
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 E-office KLS
    ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สสจ.กาฬสินธุ์
 HDC แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7
    กระทรวงสาธารณสุข
    จังหวัดกาฬสินธุ์
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 Health Center Kalasin
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์(HDCSSJ)
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC On Cloud)
    Cockpit KLS 60
    ระบบตรวจสุอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน HDC (EH เอ๊ะ)
    DHDC ระดับอำเภอสมเด็จ
 กองบริหารทรัพยากร สป.
 การจัดการความรู้
 ตลาดสินค้าผู้สูงอายุกับผู้พิการอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรางสาธารณสุข
    สสจ.กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานในสังกัด
    รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน
    รพ.สต.สร้างแก้ว
    รพ.สต.บ้านบาก
    รพ.สต.มหาไชย
    รพ.สต.หมูม่น
    รพ.สต.บ้านกอก
    รพ.สต.บ้านขมิ้น
    รพ.สต.หนองแสง
    รพ.สต.บ้านบอน
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 36829  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ::สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ ::
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2020-11-24 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อเสื้อ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๐๒๐  ...
 2020-11-24 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. รวมจำนวน 5 อัตรา ในสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์  ...
 2020-04-09 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท  ...
 2020-03-31 ประชาสัมพันธ์ฯ ต้านภัยโรคCOVID-19  ...
 2019-05-08 ขอเผยแพร่การประชุม อบรม ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ...
 2019-05-08 ขอเผยแพร่การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  ...
 2019-01-22 ภาพกิจกรรม ต่อต้านทุจริต  ...
 หนังสือแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
 2021-07-22 สำรวจความต้องการการจ้าง ลจช.เงินบำรุง(รายเดือน) และ พกส.  ...
 2021-07-08 โครงการผู้ว่าฯ พาเติมบุญ หนุนครอบครัวปลอดภัย ร่วมใจเข้าวัด  ...
 2021-06-30 หลักเกณฑ์แนวทางสำหรับข้าราชการ ปฏิบัติราชการช่วง โรคCOVID-19  ...
 2021-06-30 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติ  ...
 2021-06-18 ว 7475 จัดทำแบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564  ...
 2021-06-28 ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม  ...
 2021-05-25 เชิญประชุม กวป.31 พฤษภาคม 2564  ...
 2021-05-12 รับสมัครคัดเลือกย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.  ...
 2021-05-12 รับย้ายข้าราชการ  ...
 2021-04-30 ข้าราชการเกษียณ ปีงบ 2564 เข้าอบรมฯ  ...
 แจ้งเชิญประชุม / อบรม 
 2020-12-02 อบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ 14-18 ธ.ค.2563  ...
 2020-05-21 ประชุมวิชาการ ไข้เลือดออก 27 พค 2563  ...
 2020-04-21 เชิญประชุม 30 เมษายน 2563  ...
 2019-01-23 อบรมแกนนำ ครู ก ดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  ...
 2019-01-23 เชิญประชุม kalasin happyness model  ...
 หนังสือราชการ E-office 
 2020-12-28 เร่งรัดการคัดกรองด้วยโปรแกรม Mental Health Check In จังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2020-12-28 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารตำแหน่งว่างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)  ...
 2020-12-28 ขอส่งรายงานสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดปี พ.ศ. 2564  ...
 2020-12-28 ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศหนาว (Cold-Weather related)  ...
 2019-01-23 มอบอำนาจการดำเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณ  ...
 2019-01-23 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายฯ  ...
  ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา 
 2021-07-08 เชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่ 5 - 2564  ...
 2020-11-18 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2564  ...
 2020-11-24 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2564  ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2021-07-01 ผลการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ ผช.สสอ.คำม่วง  ...
 2021-07-01 ประกาศจังหวัดกาฬสินธู์ ผลการคัดเลือกข้าราชการ (ย้าย) ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.  ...
 2021-05-25 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรการฯ  ...
 2021-03-22 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างประจาปี ลูกจ้างชั่วคราว  ...
 2021-03-22 ประกาสคณะกรรมการฯ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มค่าจ้างและต่อสัญญาจ้าง พกส.พ.ศ.2557  ...
 2020-10-05 ประกาศ สป.กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  ...
 2020-11-17 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560  ...
 2020-11-17 พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ...
 2020-11-17 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ...
 2020-11-17 พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  ...
  แบบฟอร์มและเอกสาร 
 2021-07-01 KTB Online form  ...
 2021-04-05 รายงาน - การเงิน รพ.สต.เดือน มกราคม - มีนาคม 2564  ...
 2020-12-08 ยุทธศาสตร์ชาติ โดยรวม  ...
 2020-11-02 คู่มือปฎิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับอำเภอ  ...
 2020-11-02 คู่มือประชาชน (สถานประกอบการสุขภาพ)  ...
 2019-04-09 คู่มือการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน  ...
 คำสั่งต่างๆ 
 2021-08-03 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 7663_64 (COVID-19) ฉบับที่ 31  ...
 2021-07-30 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 1157 เดือน สิงหาคม 2564  ...
 2021-07-30 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 1156 เดือน สิงหาคม 2564  ...
 2021-07-21 คำสั่ง สสจ.กส.134-2564 ลว.๒๐ ก.ค.๒๕๖๔  ...
 2021-07-01 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 4203 ลว.7 มิถุนายน 2564  ...
 2021-07-01 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 28  ...
 2021-06-28 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 3319-2564 ลว.7 พฤษภาคม 2564  ...
 2021-06-28 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 1106 เดือน ก.ค.2564  ...
 2021-06-28 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 1105 เดือน ก.ค.2564  ...
 2021-02-10 คำสั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 986/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (5 สายงาน 211 ราย)  ...
 บริหารทั่วไป 
 2021-08-02 เชิญประชุม สสอ.ครั้งที่ 10 - 4 สิงหาคม 2564  ...
 2021-07-09 เชิญประชุม สสอ.ครั้งที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2564  ...
 2021-07-01 กรมปศุสัตว์ 18245 อนุญาต ให้ รพ.สต.บ้านบอน ใช้พื้นที่  ...
 2021-07-01 ตัวอย่าง คำสั่งจ้าง ลาออก เลิกจ้าง ลจช รายคาบ  ...
 2021-06-30 การจ้าง พกส สายสนับสนุน กรณีเหตุพิเศษ  ...
 2021-06-28 อัตรากำลัง สสอ.สมเด็จ มิถุนายน 2564  ...
 2021-05-12 การจ้างงาน พกส.และลจช(รายเดือน)  ...
 2020-12-28 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ...
 2020-12-07 ส่งตัวบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้้งเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ(โควิด-19) ระยะที่ 3  ...
 2020-11-18 มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ...
 ITA 2021 
 2021-07-21 สรุปผลประเมิน ITA ไตรมาสที่ 3 - 2564  ...
 2021-02-04 eb 12 กิจกรรมที่ 2  ...
 2021-02-04 eb 12 กิจกรรมที่ 1  ...
 2021-02-04 EB 12 ภารกิจของหน่วยงาน  ...
 2020-12-08 EB 10 เผยแพร่คู่มือ  ...
 2021-03-05 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1/2564  ...
 2021-01-27 EB7 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  ...
 2021-01-21 EB6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฃองผู้บริหารของหน่วยงาน  ...
 2021-02-24 eb 4 ฃ้อ 3.3 วัสดุสำนักงาน  ...
 2021-02-24 eb 4 ฃ้อ 3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว  ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
2018-07-28   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    เลี้ยง รับ ส่ง บุคลากร มาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง
     กิจกรรม รับ ส่ง บุคลากร
 
2018-08-03   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ฮู้แจ้ง เบิ่งแงงสุขภาพ ลูกหล่าอิแม่ เขตสุขภาพที่ ๗
     งานอนามัยแม่และเด็ก
 
2018-08-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม อำเภอสมเด็จ
     ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
 
2018-08-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันแม่แห่งชาติ
     12 สิงหาคม 2561
 
2018-08-12   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ณ รพ.สต.บ้านหมูม่น ตำบลหมูม่น
     วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
2021-07-07   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุก (Active Surveillance)
     วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
2021-07-09   
   
 
.............................................................

 

............................................
 

 

 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043-861131  โทรสาร : 043-821131
Email : pitsanu102526@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์