สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก
    ประวัติอำเภอสมเด็จ
    บุคลากร
    ข้อมูลพื้นฐาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
    นโยบาย ยุทธศาสตร์
    แผนปฏิบัติการประจำปี
 Cockpit แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7)
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 8
    Cockpit เขตสุขภาพที่ 7
    จังหวัดกาฬสินธุ์ 60
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 E-office KLS
    ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สสจ.กาฬสินธุ์
 HDC แยกรายจังหวัด (เขตตรวจสุขภาพที่ 7
    กระทรวงสาธารณสุข
    จังหวัดกาฬสินธุ์
    จังหวัดมหาสารคาม
    จังหวัดขอนแก่น
    จังหวัดร้อยเอ็ด
 Health Center Kalasin
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์(HDCSSJ)
    ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC On Cloud)
    Cockpit KLS 60
    ระบบตรวจสุอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่าน HDC (EH เอ๊ะ)
    DHDC ระดับอำเภอสมเด็จ
 การจัดการความรู้
 ตลาดสินค้าผู้สูงอายุกับผู้พิการอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรางสาธารณสุข
    สสจ.กาฬสินธุ์
    โรงพยาบาลอำเภอสมเด็จ
 หน่วยงานในสังกัด
    รพ.สต.บ้านหนองบัวโดน
    รพ.สต.สร้างแก้ว
    รพ.สต.บ้านบาก
    รพ.สต.มหาไชย
    รพ.สต.หมูม่น
    รพ.สต.บ้านกอก
    รพ.สต.บ้านขมิ้น
    รพ.สต.หนองแสง
    รพ.สต.บ้านบอน
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 28134  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ::สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ ::
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2020-04-09 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท  ...
 2020-03-31 ประชาสัมพันธ์ฯ ต้านภัยโรคCOVID-19  ...
 2019-05-08 ขอเผยแพร่การประชุม อบรม ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ...
 2019-05-08 ขอเผยแพร่การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ...
 2019-05-07 ขอเผยแพร่การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  ...
 2018-12-27 ป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ...
 2018-12-27 คู่มือประชาชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ...
 2018-12-27 ขอเผยแพร่ มาตรการป้องกันการับสินบน  ...
 หนังสือแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ 
 2020-05-22 การปฏิบัติให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยฯ  ...
 2020-05-21 ร่วมบริจาค เติมตู้ปันใจ ปันน้ำใจ อำเภอสมเด็จ  ...
 2020-04-30 การยื่นใบขอย้ายภายในจังหวัด  ...
 2020-04-23 เชิญประชุม กวป ครั้งที่ 5 - 2563 Video Conference  ...
 2020-04-23 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม  ...
 2020-04-23 ปรับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนของ จนท.- COVID-19  ...
 2020-04-23 ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการเพื่อส่งเอกสาร ประกอบ อวช.  ...
 2020-04-23 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตราการ COVID-19  ...
 2020-04-16 แจ้งอนุมัติให้ดำเนินการ งบลงทุน 2563  ...
 2020-04-09 รายงานการประชุม สสจ ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 4 - 2563  ...
 แจ้งเชิญประชุม / อบรม 
 2020-05-21 ประชุมวิชาการ ไข้เลือดออก 27 พค 2563  ...
 2020-04-21 เชิญประชุม 30 เมษายน 2563  ...
 2019-01-23 อบรมแกนนำ ครู ก ดูแลผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  ...
 2019-01-23 เชิญประชุม kalasin happyness model  ...
 2018-10-26 เชิญประชุม สสอ ครั้งที่ 1 planfin- 2562  ...
 2018-10-03 เชิญประชุมประจำเดือน สสอ.สมเด็จ ครั้งที่ 11/ 4 ตุลาคม 2561  ...
 2018-08-29 เชิญประชุมเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2561  ...
 2018-07-26 เชิญประชุมประจำเดือน สสอ.สมเด็จ ครั้งที่ 10/2561  ...
 หนังสือราชการ E-office 
 2019-01-23 แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้  ...
 2019-01-23 มอบอำนาจการดำเนินการออกหนังสือตอบขอบคุณ  ...
 2019-01-23 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายฯ  ...
 2018-09-03 งบลงทุน ร้อยละ 70 ปี 2562  ...
 2018-09-03 ปิดบัญชี อสม  ...
 2018-09-03 ส่งหลักฐานเบิก ฉ 11 เดือน กรกฎาคม 2561  ...
 2018-08-10 ด่วนที่สุด ... แจ้งเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง   ...
 2018-08-14 ส่งแบบรายงานการจัดหาและสรุปการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่งภายใน 24 สิงหาคม 2561  ...
 2018-08-10 ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉบับที่ 11) เพิ่มเติม  ...
 2018-08-03 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ครังที่ 10/2561  ...
  ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา 
 2018-10-11 สมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง(เวชฯ)รุ่นที่20-2562.  ...
 2018-09-25 ประชุมคณะกรรมการ ข้อมูลสารสนเทศ 27 กันยายน 2561 ที่ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-15 ประชุมถอดบทเรียนการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสาธารณสุขพื้นที่อ่างลำปาว ปี 2561  ...
 2018-08-17 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ 23 สิงหาคม 2561  ...
 2018-08-06 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ JHCIS 8 สิงหาคม 2561   ...
 2018-08-03 เชิญประชุมวิชาการ 23 และ30 สิงหาคม 2561 ณ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-03 เชิญประชุมวิชาการ 14 สิงหาคม 2561 ณ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-03 เชิญเข้าอบรมธรรมะ 7 สิงหาคม 2561 ณ รพ.สมเด็จ  ...
 2018-08-01 รายชื่อ เจ้าหน้าที่ อบรม Matrix Program 6 - 10 สิงหาคม 2561  ...
 2018-08-01 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดูแลระบบ JHCIS”  ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 2020-03-31 การปฏิบัติราชการเหลื่อเวลาและหรือนอกสำนักงาน-Work from home  ...
 2020-03-31 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 9 - 2563  ...
 2020-03-31 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 8 - 2563  ...
 2020-02-25 เผยแพร่การจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 4 เดือน ปีงบ2563  ...
 2020-01-13 ประกาศ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารพัสดุ  ...
 2019-12-13 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 1/2563  ...
 2019-12-11 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานจัดซื้อวัสดึสำนักงาน  ...
 2019-12-11 เผยแพร่แผนงบดำเนินงานสำนักงาน งบ 2563  ...
 2019-11-14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ สมเด็จ ปีงบ 2562  ...
 2018-12-03 มาตรการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ   ...
  แบบฟอร์มและเอกสาร 
 2019-04-09 คู่มือการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน  ...
 2018-10-11 โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยฯ  ...
 2018-10-02 แบบรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข  ...
 2018-10-02 แบบรายงานผล การเบิกจ่ายงบ เงินบำรุง รพ.สต. ปี งบ 2562  ...
 2018-09-27 แบบ 8708 รง.เดินทางไปราชการ  ...
 2018-09-27 ฟอร์ม - บันทึกขออนุมัติจ่าย เดินทางไปราชการ  ...
 2018-09-14 กำหนดการ เชิงรุก ออกกำลังกาย รพ.สต. - หมู่บ้าน วัด โรงเรียน  ...
 2018-09-14 รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย(ปรับปรุง)  ...
 2018-09-14 กำหนดการ  ...
 2018-09-14 โครงการสาธารณสุข 100 ปี รพ.สต  ...
 คำสั่งต่างๆ 
 2020-05-21 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 191 เดือน มิย 2563  ...
 2020-05-21 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 190 เดือน มิย 2563  ...
 2020-05-12 คำสั่ง อำเภอ ที่ 162-2563 - คณะทำงาน กชช 2ค ปี 2563-2564  ...
 2020-03-24 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 95 - เมษายน 2563  ...
 2020-03-24 คำสั่งอำเภอสมเด็จ 96 - เมษายน 2563  ...
 2020-04-29 คำสั่งอำเภอ 153 เดือน พฤษภาคม 2563  ...
 2020-04-29 คำสั่งอำเภอ 152 เดือน พฤษภาคม 2563  ...
 2020-04-09 คำสั่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ COVID-19  ...
 2020-03-31 คำสั่งอำเภอสมเด็จ ที่ 120-2563 ตั้งด่าน COVID-19 - 5 ตำบล  ...
 2020-03-27 คำสั่งอำเภอสมเด็จ ด่าน COVID-19 - 3 ตำบล  ...
 บริหารทั่วไป 
 2020-06-04 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชนพ.  ...
 2020-03-17 เชิญประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1/2563(1 เมษายน 2563)  ...
 2019-12-10 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบ 2 - 2562  ...
 2019-12-27 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน  ...
 2020-02-03 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ...
 2020-01-29 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ...
 2020-01-13 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ...
 2019-10-08 ประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2020-01-10 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2019-12-27 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
2018-07-28   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    เลี้ยง รับ ส่ง บุคลากร มาเราดีใจ จากไปเราคิดถึง
     กิจกรรม รับ ส่ง บุคลากร
 
2018-08-03   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ฮู้แจ้ง เบิ่งแงงสุขภาพ ลูกหล่าอิแม่ เขตสุขภาพที่ ๗
     งานอนามัยแม่และเด็ก
 
2018-08-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม อำเภอสมเด็จ
     ซ้อมป้องกันภัยดินโคลนถล่ม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
 
2018-08-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    วันแม่แห่งชาติ
     12 สิงหาคม 2561
 
2018-08-12   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)อำเภอสมเด็จ ปี 2561
     กิจกรรม พชอ.อำเภอสมเด้จ
 
2018-07-19   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1
     อบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 29 เมษายน 2554
 
2011-05-02   
   
 
.............................................................

 

............................................
 

 

 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์ : 043-861131  โทรสาร : 043-821131
Email : pitsanu102526@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์