| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-05-25 ***การบันทึกข้อมูลการวัดความสุขด้วยตัวเองของหน่วยงานและบุคคล ระดับ สสอ./รพ.สต.
  2017-05-25 ***รายละเอียดและการลงทะเบียน ประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขต7 วันที่2-4 สิงหาคม 2560 โรงแรมริมปาว***
  2017-05-23 เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในรพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.ขอส่งแบบรายงานอนามัยโรงเรียนปีการศึกษา๒๕๖๐ให้พื้นที่ตามมติในที่ประชุมเมื่อวันที่๒๒ พค. ๖๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการดำเนินงานต่อไป
  2017-05-22 ***แบบรายงานและรายละเอียดกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสป.รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
  2017-05-22 กำชับเรื่องการอยู่เวรยาม สถานที่ราชการ
  2017-05-22 ส่งหนังสืออบรมให้อ้อย
  2017-05-22 ตัวอย่างการจัดจ้างงบค่าเสื่อม
  2017-05-18 งานพัฒนาคุณภาพฯส่งเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว และแบบประเมินที่เป็นไฟล์รวมคะแนน แบบ Excel ให้ รพ.สต. ๗ แห่งที่จะรอรับการประเมินของ คปสอ.ให้ทำการประเมินตนเองในไฟล์ที่แนบให้ และส่งไฟล์ขึ้นเวป สสอ.ให้กับกลุ่มงาน ภายในวันที่ ๒๖ พ.ค.๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินทราบ และโปรแกรมการออกประเมินตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๕ มิ.ย.๖๐ ให้ รพ.สต.ติดดาว เตรียมเอกสารรับการประเมินตามเกณฑ์ ส่วนรายละเอียดจะนัดประชุมชี้แจงการประเมินอีกครั้ง (แนบไฟล์)
  2017-05-18 แบบแสดงเจตจำนงค์สมัคร_พกส
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-05-26 รพ.สต.โนนสูงส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.5 - ป.6
  2017-05-23 รพ.สต.หนองตอกแป้นส่ง ประเมิน รพ.สต.ติดดาวค่ะ
  2017-05-23 รพ.สต.บ้านขาม ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.5
  2017-05-22 รพ.สต.นาเชือก ส่งงานแบบสอบถามหน่วยบริการปฐมภูมิพี่นุชครับ
  2017-05-22 รพสต.บ้านนาเชือกส่งรายชื่อนักเรียนหญิง ป.5 ค่ะ
  2017-05-19 รพ.สต.บ้านพุทธรักษาส่งรายงานแพทย์แผนไทยเดือนเมษายน60ค่ะ
  2017-05-17 รพ.สต.โคกใหญ่ ส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
  2017-05-17 รพ.สต.บ้านแกส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวค่ะ
  2017-05-17 รพ.สต.บ้านเสียวส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ครับ
  2017-05-17 รพ.สต.บ้านแก ส่งรายงานสุขศาลา ประจำเดือนเมษายนค่ะ
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.