| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-11-22 *****กรอบวงเงินงบประมาณ และการบริหารแผนปฎิบัติราชการของ รพ.สต.ปี 2561
  2017-11-22 ขอจ่ายขาด ใหม่ !!!!!
  2017-11-20 งานสุขภาพภาคประชาชน แจ้งการจัดทำข้อมูลยืนยันตัวตน อสม.ปี 2561 (แนบไฟล์) ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการจัดทำเอกสารยืนยันตัวตน อสม.ให้ตรงกับฐานข้อมูลในเวป www.thaiphc.net ตามรายละเอียดหนังสือแจ้งจากจังหวัด ขอให้ทุกแห่งส่งเป็นเอกสาร และไฟล์ขึ้นเวป สสอ.ด้วยนะคะ ภายใน 24 พ.ย.2560 แห่งที่ส่งเป็นไฟล์แล้ว คือ รพ.สต.ปอแดง แห่งที่ส่งเป็นเอกสาร คือ รพ.สต.โคกศรี ดอนยานาง ห้วยเตย และดงบัง (แนบไฟล์)
  2017-11-15 ***เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง "แนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561"
  2017-11-11 ตัวอย่างแผนการเงิน 2561
  2017-11-10 ส่งโครงการฯ ศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่นให้รพ.สต.บ้านเสียวค่ะ
  2017-11-10 ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด/ผช.แพทย์แผนไทย/พนักงานธุรการ
  2017-11-09 ส่งงานDHB NCD ให้คุณเชิดชัยค่ะ
  2017-11-07 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอส่งแบบฟอร์มเอกสาร ให้ รพ.สต.ทุกแห่งเพื่อจัดทำ username password ส่งให้จังหวัด ในการขอรับเงิน อสม.ผ่านระบบ e-payment ให้กับกรมบัญชีกลาง ขอให้รีบดำเนินการจัดส่งเป็นไฟล์ และเอกสารภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (แนบไฟล์)
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-11-22 รพ.สต.บ้านดอนยานางส่งงานสำรวจงานคบ.61
  2017-11-21 รพ.สต.บ้านห้วยเตยส่งยืนยันอสม.ปี 61
  2017-11-21 รพ.สต.หนองตอกแป้นส่งแบบยืนยันตัวตน ปี 61 ค่ะ
  2017-11-20 ส่งแบบยืนยันตัวตน อสม. พุทธรักษา
  2017-11-20 รพ.สต.หนองตอกแป้น ส่งงาน สำรวจงาน คบ.61
  2017-11-15 รพ.สต.บ้านพุทธรักษา ส่งงาน สำรวจงาน คบ.61
  2017-11-15 ส่งรายงานเด็กในราชานุเคราะห์เดือน พ.ย.60 รพ.สต.โคกสี
  2017-11-15 รพ.สต.ปอแดงส่งข้อมูลยืนยันตัวตน อสม ต.นาดี
  2017-11-14 รพ.สต.หัวนาคำวส่งแบบขอ username
  2017-11-14 รพ.สต.บ้านดงบังส่งแบบขอUser name
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.