| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2018-04-24 รพ.สต.บ้านแกส่งผลการสำรวจเกลือไอโอดีน
  2018-04-18 ***สรุปผลงานรายตัวชี้วัดจาก HDC ที่สำคัญ ผลงาน 1ตุลาคม60-31มีนาคม61 รายหน่วยบริการ
  2018-04-10 เอกสารประกอบการออกนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาส รอบที่1/61
  2018-04-05 เรียน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง ขอส่งแบบฟอร์มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย HI CI ปี 2561
  2018-04-04 วาระประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จาก เพชรจินตนาพร
  2018-04-04 วาระประชุม คุณอรัญญา นะค่ะ
  2018-02-28 วิชาการนำเสนอMCH 28กพ.61
  2018-02-19 มาตรการแนวทางการบริหารคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2561
  2018-02-19 ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 2561
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2018-04-20 รพ.สต.บ้านพุทธรักษาส่งรายงานเกลือไอโอดีน
  2018-04-18 นาเชือกส่งสำรวจไอโอดีนครับ
  2018-04-17 รพ.สต.หนองตอกแป้นส่งรายงานการให้บริการแพทย์แผนไทย เดือนเมษายน 61
  2018-04-11 รพ.สต.โคกสีคลองขามขอส่งรายงานเกลือไอโอดีนรอบที่1
  2018-04-09 โคกใหญ่ ส่งรายงาน สำรวจเกลือไอโอดีน ค่ะ
  2018-04-09 รายงานอสมบ้านดงบังเดือนมีนาคม2561
  2018-04-03 รพ.ส.บ้านดอนยานางส่งสำรวจเกลือไอโอดีนค่ะ
  2018-04-03 รพ.สต.บ้านดอนยานางส่งรายชื่อคนไข้ในราชานุเคราะห์ค่ะ
  2018-04-02 ส่งผลการสำรวจเกลือไอโอดีนตำบลนาดี รพ.สต.ปอแดง
  2018-03-29 แบบสำรวจเกลือไอโอดีน หัวนาคำ 2561
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.