| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-08-17 แจ้งการลงบันทึกข้อมูล อสค.ที่ผ่านการอบรมแล้ว ตำบลละ ๓๐ ชุดตามเอกสารที่แจกให้ เก็บข้อมูล อสค.ที่ผ่านการอบรม แล้วบันทึกในไฟล์ excel (แนบไฟล์) โดยเพศชาย บันทึก 1 เพศหญิง บันทึก 2 และข้อมูลพฤติกรรม ๑๐ ข้อ บันทึกทำได้ 1 ทำไม่ได้ 0 จนครบ ๓๐ คน และขอแจ้งงบสนับสนุนใหม่ อสค.ได้รับเพิ่มจากจังหวัดตำบลละ ๒๐ คน ให้ รพ.สต.นำอสค.ใหม่ มาลงทะเบียนในเอกสารที่แนบให้พร้อมใบสำคัญรับเงิน และไม่ซ้ำซื่อกับ อสค.รอบแรก พร้อมคีย์บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม อสค.ในเวปงานสุขภาพภาคประชาชน ทั้งหมดบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ก.ค.๖๐ โดยขอตำบลหนองตอกแป้นและตำบลอุ่มเม่า ตำบลละจำนวน ๒๑ คน นอกนั้นเป้าหมายตำบลละ ๒๐ คนซึ่งจะมีงบค่าบริหารจัดการให้ ตำบลละ ๑,๐๐๐ บาท แห่งที่บันทึก อสค.ลงในไฟล์ exell แล้วคือ ตำบลบัวบาน,นาดี,หนองตอกแป้น,หนองอิเฒ่า,เว่อ ,ดงบัง,หัวงัว,นาเชือก และเขาพระนอน แต่ยังไม่ส่งเกสารลงทะเบียน ๒๐ คน แห่งที่ยังไม่ดำเนินการขอให้รีบดำเนินการ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่อไป ภายในวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐ ซึ่งได้เลยกำหนดมานานแล้ว แห่งไหนเอกสารพร้อมและดำเนินการแล้ว ให้มาเบิกเงินค่าบริหารจัดการ ตำบลละ ๑,๐๐๐ เลยนะคะ
  2017-08-17 กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน ขอส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขาระดับอำเภอ เพื่อเตรียมประกวดในเวทีจังหวัดวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และขอเรียนพี่เลี้ยง อสม.และอสม.ที่เป็นตัวแทน นัดซักซ้อมการนำเสนอผลงาน ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยางคำ ซึ่งตัวอย่างการนำเสนอและเอกสารบางส่วนอยู่ใน FTP และขอส่งไฟล์ สรุปผลงาน อสม.๑หน้ากระดาษ และเกณฑ์การคัดเลือกในไฟล์ที่แนบให้นี้
  2017-08-09 ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายชื่อบุคลากร (เฉพาะตำแหน่งข้าราชการ) เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ในเดือน สิงหาคม จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการส่งรายชื่อตามไฟล์ (เน้นกรอกชื่อ-สกุล และเลข 13 หลักให้ครบ ) เนื่องจาก จะต้องส่งรายชื่อตรวจสอบสิทธิ์ที่โรงพยาบาลยางตลาด ซึ่งการตรวจสุขภาพปีนี้ ตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่มข้าราชการตามโครงการของโรงพยาบาล ส่วนสิทธิ์ลูกจ้างอื่นประกันสังคม และสิทธิ์อื่นๆ หากต้องการตรวจให้ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายเอง (แนบไฟล์) แห่งที่ส่งมาแล้ว คือ รพ.สต.หนองอิเฒ่า,พุทธรักษา,เสียว,โคกใหญ่,ห้วยเตย,นาเชือก, หนองตอกแป้น ที่เหลือขอให้รีบดำเนินการภายในวันที่ ๗ ส.ค.๖๐ เพื่อจัดส่งให้ รพ.ยางตลาดตรวจอบสิทธิ์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพต่อไป
  2017-08-09 งานพัฒนาคุณภาพฯส่งเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว และแบบประเมินที่เป็นไฟล์รวมคะแนน แบบ Excel ให้ รพ.สต. ๑๐ แห่งที่เหลือ ขอความร่วมมือทำการประเมินตนเองในไฟล์ที่แนบให้ และส่งไฟล์ขึ้นเวป สสอ.ให้กับกลุ่มงาน ซึ่งได้กำหนดให้ส่งตั้งแต่ภายวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐ และตอนนี้เลยกำหนดแล้ว จึงขอให้ทุกแห่งที่เหลือสรุปประเมินตนเอง ส่งภายในวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดสรุปการประเมินในภาพรวมของจังหวัดต่อไป และจะนำไปนำเสนอในเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนที่ โรงแรมริมปาว ในวันทีึ่ ๒๖ ก.ค.๖๐ นี้ จึงขอให้ทุกแห่งรีบดำเนินการด้วยค่ะ เหลือ รพ.สต.ที่ยังไม่ส่งรพ.สต.ติดดาว คือ รพ.สต.หนองอิเฒ่า,ขาม,พุทธรักษา ขอให้ส่งภายใน ๗ ส.ค.๖๐ เพื่อเป็นข้อมูลให้จังหวัดรับผู้ตรวจราชการ
  2017-08-09 ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งสรุปการประเมินยุทธศาสตร์ G 5 ตามไฟล์เอกสารที่แนบให้ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (แนบไฟล์)
  2017-08-08 รายละเอียดการเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.ยางตลาด รอบ2/60 ราย GOAL
  2017-07-31 ตัวอย่างแบบฟอร์มเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการโคราช
  2017-07-31 ส่งไฟล์ข้อมูลให้พี่อ้อย จินตนา
  2017-07-25 ส่งแบบรายงานอนามัยโรงเรียนให้พี่มุกบ้านตูมค่ะ
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-08-17 รพ.สต.บ้านปอแดง ส่ง รายงาน G5
  2017-08-17 เรื่อง รพ.สต.พุทธรักษาส่งสรุปหมอเขียว
  2017-08-17 รพ.สต.หนองตอกแป้น ส่งสรุปการประเมินยุทธศาสตร์ G 5 หมู่บ้านต้นแบบ ม.3
  2017-08-17 รพ.สต.บ้าดงบัง ส่งเป้าประสงค์ที่ 5 การจัดการโรค
  2017-08-17 รพ.สต.บ้านเสียว ส่ง งาน G5 การจัดการโรคบ้านต้นแบบครับ
  2017-08-17 รพ.สต.บ้านนาเชือกส่ง เป้าประสงค์ที่ 5 แบบรายงานสถานการณ์การจัดการลดโรคที่เป็นปัญหาของชุมชน
  2017-08-17 รพ.สต.หนองตอกแป้นส่งสรุปประมาณการใช้เงิน ปี 60 ค่ะ
  2017-08-17 รพสตโคกสีคลองขามส่ง G5 ครับ
  2017-08-17 รพ.สต.หนองอิเฒ่า ส่งสรุปการประเมินยุทธศาสตร์ G5 หมู่บ้านต้นแบบ ม.5 ค่ะ
  2017-08-17 รพ.สต.บ้านขาม ส่งรายงาน G5
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.