| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-02-22 ส่งแบบฟอร์มเบี้ยเลี้ยงให้ รพ.สต.บ้านแก
  2017-02-15 กลุ่มงานภาคประชาชน แจ้งการอบรม อสม.ป.ป.ช.ปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.โดยให้ รพ.สต.ทุกแห่งประสาน อสม.ตามรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมาย และให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังนี้๑.ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่งเป็นไฟล์ขึ้นเวป สสอ. ภายในวันที่ ๖ ก.พ. ๖๐ และเป็นเอกสารพร้อมให้ อสม.ลงลายมือชื่อที่เข้าอบรม ส่งภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐ ๒.ใบสำคัญรับเงิน(ใบขวาง) ได้เฉพาะค่าพาหนะเหมาจ่าย ๑๐๐ บาท และลงลายมือ ส่งภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๐๓.ทะเบียนแบบรายชื่อข้อมูลเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต (ทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง) ส่งเป็นไฟล์ ภายในวันที่ ๖ ก.พ.๖๐ แห่งที่ยังไม่ส่ง คือ รพ.สต.บ้านขาม,โคกสี,โคกศรี,โคกใหญ่,ตูม,พุทธรักษา,แก เหลือใบขวางค่าพาหนะ,หัวนาคำ,โนนสูง ขอให้ส่งเอกสารภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ ส่วน รพ.สต.หนองอิเฒ่าและ ปอแดง เหลือส่งไฟล์ขึ้นเวป สสอ. ขอเอกสารลงลายมือชื่อ และใบขวางค่าพาหนะ อสม. ภายในวันนี้ค่ะ เนื่องจากต้องมาจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ผู้อบรม ขอความร่วมมือนำมาส่งด้วยนะคะ
  2017-02-10 เพิ่มเติม....ส่งแบบฟอร์มสำรวจโรงน้ำแข็ง น้ำดื่ม ตลาดนัดชุมชน word 97
  2017-02-09 ด่วน...ขอส่งแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูล โรงน้ำแข็ง โรงน้ำดื่มเอกชน โรงน้ำดื่มประชารัฐ และตลาดนัดชุมชน ปีงบประมาณ 2560 ส่งก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อรวบรวมส่งจังหวัดต่อไป
  2017-02-07 ***ขอให้ทุก รพ.สต.ส่งหัวข้อวิจัยหรือชื่อโครงการที่จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในส่วนของรพสต.และกองทุนสุขภาพตำบล ตามแบบฟอร์มที่แนบเรียนมาด้วยนี้ส่ง สสอ.ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
  2017-02-07 การติ๊กส่งรายงาน jhcis 1-31 มค.60
  2017-02-06 งานส่งเสริมสุขภาพ คืนข้อมูลให้พื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ( จากมติที่ประชุมเมื่อวันท่ 6 ดือนกพ. 60)
  2017-02-01 เรียน ผอ.รพ.สตงทุกแห่ง สสจงขอความร่วมมือให้ตรวจวัดสายตาเด็กป.1 รวบรวมและนำส่ง สสองภายในวันที่10 กพ.60 ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป หนังสือสั่งการได้ส่งให้รพงสต.ทุกแห่งที่Lockerแล้วนะคะ
  2017-02-01 กลุ่มงานภาคประชาชน ขอติดตามโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ฯ ซึ่งแห่งที่ยังไม่ส่งใบสมัครมาให้ ชมรม อสม.อำเภอบันทึกข้อมูล คือ รพ.สต.หนองอิเฒ่า,ขาม,โคกศรี,โคกใหญ่,ตูม,พุทธรักษา,นาเชือก,ยางตลาด,หัวนาคำ ขอให้รีบดำเนินการจัดส่งภายใน ๖ ก.พ.๖๐ แห่งที่ส่งมาแล้ว ขอให้มารับเงินค่าสำรวจที่ชมรม อสม.อำเภอยางตลาด พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบของผู้รับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานการเบิกเงิน
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-02-28 บ้านขาม ส่งรายงาน อสม มค-กพ
  2017-02-28 บ้านขาม ส่งรายงานสุขศาลา มค-กพ
  2017-02-28 บ้านขาม ส่งงานให้ วีณา
  2017-02-28 รพ.สต.หนองตอกแป้นส่ง รายงานประจำเดือน อสม. เดือน กุมภาพันธ์ ค่ะ
  2017-02-27 รพ.สต.บ้านแก ส่งรายงานการปฏิบัติงาน อสม. ค่ะ
  2017-02-27 รพ.สต.บ้านแก ส่งรายงานสุขศาลา ประจำเดือน ก.พ.ค่ะ
  2017-02-27 ส่งงานให้พี่เรศ
  2017-02-24 รพ.สต.บ้านเสียว ส่งรายงาน อสม เดือน กุมภาพันธ์ คะ
  2017-02-24 รพ.สต.บ้านเสียว ส่งรายงาน สุขศาลา เดือน กุมภาพันธ์ ค่ะ
  2017-02-24 งานพี่ประครอง
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.