| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-04-25 รพ.สต.ที่ยังไม่ ส่งรายงานผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อรื้อรัง ปี2560 ส่งได้แล้วนะคะ
  2017-04-11 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอแจ้งส่งตารางบันทึกรายชื่อการขึ้นทะเบียน อสค.ปี 60 อสค.ที่จะต้องดูแลผู้ป่วย 3 กลุ่ม ตามรายละเอียด(แนบไฟล์) โดยให้ รพ.สต.ทุกแห่งสำรวจรายชื่อ อสค.ตำบลละ 50 คน ที่ต้องดูแลผู้ป่วยทั้ง 3 ประเภทลงในแบบฟอร์มและดำเนินการจัดอบรม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในวาระประชุม เมื่อ 10 เม.ย.60 พร้อมกับบันทึกข้อมูล อสค.ลงในโปรแกรมตามแบบฟอร์มนี้
  2017-04-11 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอแจ้งหมู่บ้านสุขศาลาเป้าหมาย ของรพ.สต.แต่ละแห่ง ปี 60 คือระดับเพชร 1 แห่ง และระดับ ทอง 2 แห่ง และให้รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลา
  2017-04-11 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอติดตามการรายงาน รณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ ๑๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (แนบไฟล์) ส่งภายในวันที่ ๒๘เมษายน ๒๕๖๐
  2017-04-11 งานสุขภาพภาคประชาชน ส่งไฟล์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ (ซึ่งเอกสารได้จ่ายให้แล้ว) และตำบลจัดการสุขภาพ ให้ รพ.สต.ดาวโหลดแบบฟอร์ม ตำบลจัดการสุขภาพและบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม หลังจากนั้น ให้ บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน (รายละเอียดในวาระประชุม ๑๐ เม.ย.๖๐ อย่าลืิม แนบไฟล์ตำบลจัดการสุขภาพในโปรแกรมด้วย และบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐
  2017-04-11 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอส่งรายละเอียดหลักฐาน การอบรม อสค. ปี ๖๐ มี ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ งบของเขต ให้ อสค.ตามเป้าหมายลงลายมือชื่อเช่้า-บ่าย ๑ วัน และใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ส่วนที่ ๒ งบคปสอ.ให้ อสม.ที่ผ่านการอบรม อสม.นักจัดการ ตามเป้าหมาย ลงลายมือชื่อ ๒ วัน ดำเนินการอบรมเสร็จแล้ว ให้ส่งหลักฐานและบันทึกข้อมูล อสค.ในโปรแกรมแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
  2017-04-11 หัวข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยและองค์ความรู้ ปี 2560
  2017-04-11 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอส่งวาระประชุม 10 เม.ย.60 เรื่อง การอบรม อสค.และติดตามงานอื่นๆ ขอเรียนชี้แจง รพ.สต.ทุกแห่งตามกำหนดการ อบรม อสค.ในวาระประชุม และหลักฐาน ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ (แนบไฟล์)
  2017-04-04 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอติดตามการรายงาน รณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ ๑๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (แนบไฟล์) ส่งภายในวันที่ ๒_ เมษายน ๒๕๖๐
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-04-28 รพ.สต.บ้านดอนยานางส่งผลการดำเนินงานโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ปี 2560 ค่ะ
  2017-04-26 นาเชือกส่งควบคุมภายในปี60
  2017-04-26 รพ.สต.พุททธรักษาส่งควบคุมภายใน
  2017-04-25 โนนสูงส่งควบคุมภายใน
  2017-04-25 รพ.สต.บ้านตูมส่งควบคุมภายในปี 60
  2017-04-25 รพ.สต.บ้านนาเชือกส่งรายงานผลการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2560
  2017-04-25 รพ.สต.หนองตอกแป้น ส่งควบคุมภายในปี 60 งวดที่ 1 ค่ะ
  2017-04-25 รพ.สต.นาเชือก ส่งควบคุมภายในปี59ครับ
  2017-04-25 ส่งการประเมินผลระบบควบคุมภายในหัวนาคำ
  2017-04-25 โคกใหญ่ ส่งควบคุมภายใน จ้า
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.