| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-07-14 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสองขอส่งเป้าหมายเด็ก4กลุ่มวัย ที่จะใช้ในช่วงรณรงคืประเมินพัฒนาการเด็กระหว่าวันที่17-21กค. 60 ดังนั้นจึงขอให้น้องบันทึกข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กได้ปริ๊นข้อมูลนี้เพื่อใช้ในการบันทึกผลการดำเนินงานและได้นำไปบันทึกในSpeccial. Rick และ Speccail. PP ต่อไป ใช่วงวันที่17-21กค. 60
  2017-07-13 ส่งแบบสำรวจเด็ก0-5ปีให้น้องแห ดอนยานางค่ะ
  2017-07-11 แจ้งการลงบันทึกข้อมูล อสค.ที่ผ่านการอบรมแล้ว ตำบลละ ๓๐ ชุดตามเอกสารที่แจกให้ เก็บข้อมูล อสค.ที่ผ่านการอบรม แล้วบันทึกในไฟล์ excel (แนบไฟล์) โดยเพศชาย บันทึก 1 เพศหญิง บันทึก 2 และข้อมูลพฤติกรรม ๑๐ ข้อ บันทึกทำได้ 1 ทำไม่ได้ 0 จนครบ ๓๐ คน และขอแจ้งงบสนับสนุนใหม่ อสค.ได้รับเพิ่มจากจังหวัดตำบลละ ๒๐ คน ให้ รพ.สต.นำอสค.ใหม่ มาลงทะเบียนในเอกสารที่แนบให้พร้อมใบสำคัญรับเงิน และไม่ซ้ำซื่อกับ อสค.รอบแรก พร้อมคีย์บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม อสค.ในเวปงานสุขภาพภาคประชาชน ทั้งหมดบันทึกให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ก.ค.๖๐ โดยขอตำบลหนองตอกแป้นและตำบลอุ่มเม่า ตำบลละจำนวน ๒๑ คน นอกนั้นเป้าหมายตำบลละ ๒๐ คนซึ่งจะมีงบค่าบริหารจัดการให้ ตำบลละ ๑,๐๐๐ บาท
  2017-07-11 สสอ.ยางตลาดขอส่งเป้าหมายการคัดกรองเด็กตามกลุ่มอายุในเดือนกค. ๖๐ ให้ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กได้ใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผนการคัดกรองให้คลอบคลุมต่อไป
  2017-07-07 งานพัฒนาคุณภาพฯส่งเกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว และแบบประเมินที่เป็นไฟล์รวมคะแนน แบบ Excel ให้ รพ.สต. ๑๐ แห่งที่เหลือ ขอความร่วมมือทำการประเมินตนเองในไฟล์ที่แนบให้ และส่งไฟล์ขึ้นเวป สสอ.ให้กับกลุ่มงาน ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๐ เพื่อจัดส่งให้จังหวัดสรุปการประเมินในภาพรวมของจังหวัดต่อไป
  2017-06-09 ***รายละเอียดการสรุปผลงานวิชาการ/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเข้าคัดเลือกนำเสนอประชุมวิชาการระดับเขต/กระทรวง
  2017-05-30 ***แบบฟอร์มและตัวอย่างการสรุปผลการศึกษาโครงการวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รพสต.เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดวิชาการ ปีงบประมาณ2560***
  2017-05-25 ***รายละเอียดและการลงทะเบียน ประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขต7 วันที่2-4 สิงหาคม 2560 โรงแรมริมปาว***
  2017-05-22 ***แบบรายงานและรายละเอียดกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสป.รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-07-20 รพ.สต.หนองอิเฒ่า ส่งรายงานอนามัยโรงเรียน เทอม1/60 ค่ะ
  2017-07-20 รพ.สต.หนองตอกแป้นส่งรายงานข้อมูลสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 ค่ะ
  2017-07-19 รพ.สต.บ้านขามส่งผลตรวจสารปนเปื้อนในอาหารใหม่ คะ
  2017-07-19 รพ.สต.บ้านห้วยเตย ส่งรายงานการตรวจสารเคมี ประจำเดือน กค.2560
  2017-07-18 รพ สต บ้านห้วยเตยส่งรายงานอนามัยโรงเรียน 1/2560
  2017-07-18 ส่ง ข้อมูลให้ พี่ต้อม ค่ะ
  2017-07-18 รพ.สต ส่งงานอนามัยโรงเรียน
  2017-07-17 รพ.สตบ้านปอดงส่งรายงาน อสค
  2017-07-17 ส่งรายงาน อนามัยโรงเรียน รพ.สต.บ้านพุทธรักษา
  2017-07-17 รพ.สต.โคกสี สรุปการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 1/60
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.