| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2017-06-16 เรียนท่าน ผอ.รพสต.ทุกแห่ง เรื่องขอความร่วมมือประสานและส่งหนังสือเชิญกองทุนหลักประกันสุขภาพร่วมประชุม ในวันอังคาร ที่ 20 มิย 60 ตามรายละเอียดหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
  2017-06-16 งานส่งเสริมสุขภาพขอส่งข้อมูลพัฒนาการเด็กให้รพ.สต.บ้านพุทธรักษา เสียว หนองอิเฒ่าและโนนสูง ไว้ประกอบการเตรียมรับการติดตามเยี่ยมเสริมพลังจากศูนย์อนามัยที่๗ ขอนแก่น ในวันที่ ๒๐ มิย. ๒๕๖๐ ต่อไป
  2017-06-16 ค่าตอบแทน ฉ.11
  2017-06-09 ***รายละเอียดการสรุปผลงานวิชาการ/สิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเข้าคัดเลือกนำเสนอประชุมวิชาการระดับเขต/กระทรวง
  2017-06-07 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอส่งรายชื่อ อสม.นักจัดการสุขภาพที่ผ่านการอบรม ปี ๖๐ และเป็นรายชื่อ อสม.คู่เสี่ยว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้พี่เลี้ยง รพ.สต.ทุกแห่งติดตาม ตามแบบประเมิน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน หลังจากติดตามครบ ๓ เดือน ให้ รพ.สต.เก็บรวมรวมแบบประเมินส่ง สสอ.ยางตลาด ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลต่อไป
  2017-06-07 งานสุขภาพภาคประชาชน ขอส่งไฟล์ คู่มือ อสค.ของกระทรวง ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อศึกษาและให้ความรู้ อสม./อสค.ตามแนวทางในคู่มือ(แนบไฟล์)
  2017-05-31 งานคุณภาพ ขอส่งแบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุน การประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวงบสนับสนุนจากจังหวัด รพ.สต.ละ ๒๐,๐๐ บาทให้ รพ.สต.เป้าหมาย ๗ แห่ง คือ รพ.สต.หนองตอกแป้น,บ้านเสียว,โนนสูง,ดอนยานาง,โคกศรี,ปอแดง,พุทธรักษา ขอให้รพ.สต.กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม เพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่อไป ไม่เกินวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (แนบไฟล์)
  2017-05-31 'งานสุขภาพภาคประชาชน ขอความร่วมมือ รพ.สต.โนนสูงและรพ.สต.บ้านโคกศรี จัดทำไฟล์เอกสาร ตำบลจัดการสุขภาพตามรายละเอียด (ไฟล์) และให้แนบไฟล์ในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลตำบลจัดการสุขภาพ ที่ได้บันทึกไปแล้ว แต่ลืมแนบไฟล์ จึงขอความร่วมมือค่ะ (แนบไฟล์)
  2017-05-30 ***แบบฟอร์มและตัวอย่างการสรุปผลการศึกษาโครงการวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รพสต.เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดวิชาการ ปีงบประมาณ2560***
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2017-06-26 รพ.สต.หนองตอกแป้น ฝากให้ ผอ.จุฑามณีครับ
  2017-06-21 รพสต โคกสีขอส่งสเปคเครื่องพริ๊นเตอร์ใหม่ครับ
  2017-06-20 รพ.สต.บ้านดงบังส่งรายงานอสมเดือนเมย๖๐-พ.ค๖๐
  2017-06-19 โปรแกรมคีย์บัตรอสม.ค่ะ
  2017-06-15 รพ.สต.บ้านพุทธรักษาส่งรายงานแพทย์แผนไทยประจำเดือนพฤษภาคม 60 ค่ะ
  2017-06-13 รพสต บ้านแก ส่งวิจัยครับ
  2017-06-12 ส่งงานให้พี่อ้อยค่ะ
  2017-06-09 รพ.สต.บ้านแกส่งรายงานสุขศาลา ประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ
  2017-06-09 รพ.สต.บ้านแก ส่งแบบรายงาน อสม. ประจำเดือน พฤษภาคมค่ะ
  2017-06-07 รพ.สต.หนองตอกแป้น ส่งรายงาน อสม. เดือนพฤษภาคม
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.