| login |
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
ค้นหาเอกสาร จากชื่อเรื่อง
ข่าว หนังสือ จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2018-01-19 ***สรุปผลงาน QOF61 ผลงานตั้งแต่ 1เมย.60-31ธค.60 รายสถานบริการ***
  2018-01-17 แบบฟอร์มกำหนดผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัด ระดับ รพ.สต.
  2018-01-05 รายละเอียดยอดเงินเรียกเก็บ สสธท ล้าน 1 ล้าน 2 และ ชสอ
  2017-12-27 เอกสาร "กรอบการประเมินผลคำรับรองการปฏิบัตริาชการหน่วยงานสังกัดสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561"
  2017-12-22 โครงการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม คปสอ.ยางตลาด จากจินตนา
  2017-12-22 ส่งโครงการ เป้าประสงค์ที่ 5 ชุมชน จาก จินตนา
  2017-12-20 งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ขอส่งรายละเอียดการจัดทำแผน G2 ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง (แนบไฟล์)
  2017-12-19 ***แนวทางดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ รพสต.เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 61***
  2017-12-14 รพ.สต.บ้านดงบังส่งรายงานอสมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 60
ข่าว หนังสือ จาก สถานีอนามัย
  2018-01-18 รพ.สต.นาเชือกส่งกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด61
  2018-01-18 รพ.สต.บ้านตูม ส่งรายชื่อ จนท.แบ่งงานตามตัวชี้วัดปี61
  2018-01-18 รพ.สต.บ้านพุทธรักษาส่ง ตัวชี้วัดระดับ รพสต.ปี61(แบ่งผู้รับผิดชอบ)
  2018-01-18 รพ.สต.บ้านเสียว ส่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 61 คะ
  2018-01-18 หัวนาคำส่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด2561
  2018-01-18 รพ.สต.หนองอิเฒ่า ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด61
  2018-01-17 รพ.สต.บ้านดอนยานางส่งการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี61
  2018-01-17 รพ.สต.ดงบัง ส่งผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด 61
  2018-01-17 รพ.สต.หนองตอกแป้น ส่งผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด 61
  2018-01-17 รพ.สต.บ้านห้วยเตย ส่งรายชื่อตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 

 

  - กระทรวงสาธารณสุข
- หมออนามัย
- สำนักตรวจและประเมินผล
- กรมบัญชีกลาง
- กรมสรรพากร
- สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 

ในการดูแผนที่ GIS ต้อง

Download SVG Viewer

 
 
จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้
Can't select database.