วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาทัน กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกับเครือข่ายหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอคำม่วง
จัดกิจกรรม การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560 โดยมีว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง เป็นประธาน ซึ่งเป็นกิจกรรมการซักซ้อมแผนเตรียมรับอุบัติเหตุและสาธารณภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงเทศการสงกรานต์

 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 15-04-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com