วันที่ 6 – 8  กันยายน  2560  คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) คปสอ.คำม่วง นำบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี 2560  “ สาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0 ”  ณ โรงแรมเซนทารา แกนด์ จ.อุดรธานี จำนวน 11 เรื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับประเทศ  ซึ่งมีผลงาน
 ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น สาขาป้องกันและควบคุมโรค เรื่องผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในการอบหม่ำวัวด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาสินธุ์ โดยนายอรรคพล
 ภูผาจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และผลงานอื่นๆ ของบุคลากร คปสอ.คำม่วง ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 08-09-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com