วันที่  9 ธันวาคม  2560  คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น สร้างจิตสำนึกแก่คนในสังคมให้ ลด ละ เลิก และปฏิเสธการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
 สากล 
 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003)
 อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546  จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย  ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ  ระหว่างวันที่  9 -11 ธันวาคม 2546  ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก
 ดังนั้น UN จึงประกาศให้ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 10-12-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com