วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560  ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง  เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาองค์กร (Organization
   Development (OD))  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ และเตรียมความพร้อมในการรับประเมินรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2561ซึ่งคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรได้จัดทำโครงการ
   ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรร่วมสร้างกิจกรรม สร้างสรรค์ความสุข  กระตุ้นให้สมาชิกในองค์กร มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย  และออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ และตัวชี้วัดขององค์กร รวมถึงสร้าง
   ขวัญกำลังใจกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 30-12-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com