วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.  นพ.ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น และคณะ ได้ลงเยี่ยม และมอบนโยบาย "เขตสุขภาพที่ 7 ไทย ก้าวไกล
    สู่สากล คนคุณภาพ งานคุณภาพ"  แก่สมาชิก คปสอ.คำม่วง คปสอ.สามชัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากตำบลนาบอน นิทรรศการ หมู่บ้านสุขภาวะ ตำบลสุขภาวะ วัยรุ่นวัยใสจาก
    ตำบลทุ่งคลอง และพุทราปลอดสาร จากตำบลโพน
                  ซึ่ง นพ.สมานมิตร อัฐนาค ได้กล่าวนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมคณะกรรมประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข อำเภอคำม่วงและอำเภอสามชัย ได้เข้าร่วมรับการ
    ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย อย่างพร้อมเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
   
 

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ All Right Reserved. 
      ติดประกาศ: 28-02-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com