ประชุมวิชาการนานาชาติ  เขตสุขภาพที่ 7  The Second International Conference 2017 Healthy Aging-Anti Aging  วันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
      คปสอ.คำม่วง  มีผลงานวิชาการนำเสนอ  จำนวน  13  เรื่อง  ได้รับรางวัลการนำเสนอ ประเภท Poster  สาขาป้องกันและควบคุมโรค  อันดับที่ 2 ชื่อผลงาน  “ การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
      ทางถนน ตำบลโพน  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์” คือ น.ส.ทิพวรรณ  ทุมก่ำ  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านโพน  ขอขอบคุณทีมผู้บริหารทุกระดับ และ จนท.คปสอ.คำม่วง ทุกท่าน ที่ให้การ
      สนับสนุนและกำลังใจ สำหรับ จนท.ที่ผลิตผลงานวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 7-08-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com