วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วง ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง ,นพ.สมานมิตร อัฐนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง, นายสายัณห์  ใจทาน
  สาธารณสุขอำเภอคำม่วง  พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของอำเภอคำม่วง   ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการปฐมภูมิและสุขภาพระดับอำเภอ  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการปฐมภูมิจาก
  สำนักงาน เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น ที่ได้ดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการปฐมภูมิและสุขภาพระดับอำเภอ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 เขตบริการสุขภาพที่ 7
  ขอนแก่น ( ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     

ข้อมูล จากงานแผนงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ . 
      ติดประกาศ: 2-08-2017

 

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: rpp.w1980@gmail.com