วันที่
   
25-01-2561  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
                      (ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
16-01-2561  ผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 20                       ระดับจังหวัด และร้อยละ 10 ระดับเขต)
28-12-2560  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561
14-12-2560  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
05-12-2560  ผลการอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 70%)
01-11-2560  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธฺ์ใจในการ
                      จัดซื้อจัดจ้าง
30-10-2560  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
30-06-2560   รายงานผลตามแผนปฏิบัตงานตามคู่มือแนวทางในการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นวัยใส
29-06-2560   รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
                        โรงพยาบาลคำม่วง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 1 - 3)
24-04-2560   คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
07-04-2560   ขออนุญาตนำหนังสือจัดตั้งกลุ่มรักษ์โรงพยาบาลคำม่วง ขึ้นเผยแพร่บนเวปไซต์ของหน่วยงาน
29-03-2560   แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560
28-03-2560   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
18-03-2560   แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
                       งบลงทุนปีงบประมาณ 2560
09-03-2560   มาตรการการใช้รถราชการออกนอกเส้นทางไปกิจธุรส่วนตัว และการเล่นโทรศัพท์มือถือ
                       ขณะปฏิบัติงานบริการ
08-03-2560   แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
                      ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
07-03-2560   รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

14-02-2560   นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
14-02-2560   นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
14-02-2560   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
                      ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
14-02-2560   แจ้งผลอนุมัตรายการครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
                      ปีงบประมาณ 2560
29-01-2560   แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา
28-01-2560   แบบรายงานแผนตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
                      งบประมาณ ปี 2560
(งบ90%)
28-01-2560   แบบสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2559
29-12-2559   แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลคำม่วง
26-12-2559  ระเบียบโรงพยาบาลคำม่วง ว่าด้วยการป้องกันหรือการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิบัติราชการ
                      ของข้าราชการในหน่วยงาน
26-12-2559  รายงานสรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
26-12-2559  แนวทางการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นวัยใส และแนวทางปฏิบัติการวางแผนครอบครัว ในมารดาอายุ <19 ป
   
   วันที่แจ้ง                          รายละเอียด

08-05-2560     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลฉุกเฉิน...อ่านต่อ
30-01-2560     ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.อ่านต่อ
27-07-2559     ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รพ.คำม่วง..อ่านต่อ
27-07-2559     คุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ...อ่านต่อ
18-06-2558     ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) ..อ่านต่อ
27-05-2558     ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
27-05-2558     เอกสาร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ รพ.สามชัย ..อ่านต่อ
10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ
10-04-2558     ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เอกสารสอบราคา..อ่านต่อ 
19-03-2558     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องแยกโรค...อ่านต่อ
03-03-2558     เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อ
03-03-2558     สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย...อ่านต่อประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต. มาตรการ 3 ป. 1 ค. กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
มาตรการ 3 ป. 1 ค. ปลูกจิต
สำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย


               Img