เป้าประสงค


1. ระบบปฏิบัติงานการบริการที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน (SHA)

2. บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามรถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความสุข

    ในการทำงาน

 

3. บุลากรนำค่านิยมขององค์กรมาปฏิบัติอย่างครอบคลุม

4. ระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายบริการสุขภาพ มีความเข้มแข็ง โดยการ

    มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่ชุมชนสุขภาวะ

5. โรงพยาบาลวิถีพอเพียง