CQI โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 


 

 
 
ปี 2553
 

  การเฝ้าระหวังความคลาดเคลื่อนทางยาในกลุ่มชื่อพ้องมองคล้าย ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลคำม่วง
  การตรวจภาวะแทรกซ้อนประจำปีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในชุมชน คปสอ.คำม่วง-สามชัย
  การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยเบาหวาน หน่วยงาน   งานผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลคำม่วง
  การพัฒนากระบวนการให้ยาผู้ป่วยใน งานผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลคำม่วง


 
ปี 2552
 

  การพัฒนางานศูนย์จ่ายกลางโรงพยาบาลคำม่วง งานจ่ายกลาง  โรงพยาบาลคำม่วง
  การพัฒนาระบบงานคลินิกวัณโรค(TB Clinic) คณะกรรมการคลินิควัณโรค  โรงพยาบาลคำม่วง