ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาล
          
            
           
       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Claim Award ประจำปี 2551
สำหรับโรงพยาบาลระดับ   10-30 เตียง สปสช.สาขาเขตพื้นที่ สกลนคร             
           

       โรงพยาบาลผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ บันได ขั้นที่ 2  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

                         


             ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา  จากกองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  วันที่  4  เมษายน  2552
                 
              ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว  ระดับทอง วันที่  27  สิงหาคม  2552
           

        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เรื่อง  คุณภาพการรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  ระดับโรงพยาบาลชุมชน  ขนาด 30 เตียง  ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขตพื้นที่ขอนแก่น ประจำปี  2552
   

              

        ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงครัวระดับทอง  ประจำปีงบประมาณ  2553  จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

   
   
   
              
        

        ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเขต “โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้ม”ประเภทโรงพยาบาลชุมชน < 60 เตียง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
 

 
ข้อมูล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลคำม่วง All Right Reserved.    
      ติดประกาศ: 24-04-2011 
    

โรงพยาบาลคำม่วง
92 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-879059 หรือ 043-879131
update by Rachun Wongjarat
E-mail: ap_advance@hotmail.com or admin@kmh.go.th