สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
    รับเรืองร้องเรียน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 79283  คน
 
  :: ::
 
 ITA 
 2018-05-08 EB1-EB11 สสอ.กมลาไสย  ...
 2017-12-25 ITA 2561 (ให้คลิกดาว์นโหลดที่รายละเอียดเลย ไฟล์จะรวมกันอยู่ที่เดียวคะ)  ...
 2018-05-30 คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT : ITA เขตสุขภาพที่ 7  ...
 2018-04-02 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการพลเรือน สสจ.กาฬสินธ์  ...
 2018-07-06 ตัวอย่างITAรพ.คำม่วง  ...
 2018-07-06 ตัวอย่างITAสสอ.นามน  ...
 2019-03-08 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ข้าราชการู้มีผลปฏิบัติราชการยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ...
 2018-06-18 รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และขออนุญาตนำออกเผยแพร่  ...
 2018-07-02 รายงานการประชุุมกลุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาดและขออนุญาตนำออกเผยแพร่  ...
 2018-03-12 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560  ...
 2018-07-03 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาหารปลอดภัยและขออนุญาตนำออกเผยแพร่  ...
 2018-03-01 รายงานผลการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  ...
 2018-01-16 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560  ...
 2017-12-29 วิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60 สสอ.คำม่วง  ...
 2018-04-16 แนวทางหรือระเบียบการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2018-05-20 โครงการITAสสจ.กาฬสินธุ์2561  ...
 การมอบอำนาจ/คำสั่ง 
 2015-11-10 (ยกเลิก)!คำสั่งมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (ที่ 2840/2558)  ...
 2016-04-12 (ยกเลิกโย 44/2560)แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏฺิบัติราชการแทน ที่ 46/2559  ...
 2016-10-19 NEW!!คำสั่งมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(ที่ 4494/2559)  ...
 2017-03-10 การมอบหมายข้าราชการให้เป็นผู้บังคับบัญชา  ...
 2015-07-21 การมอบออำนาจของนายแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทน (ฉบับที่90/2558)  ...
 2014-03-03 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(ที่4574/56 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 56)  ...
 2014-09-04 คำสั่ง คสช. ที่69/2557เรื่องมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ...
 2020-05-12 คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 91/2563 เรื่อง มอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการแทน  ...
 2017-03-28 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 968/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ...
 2014-10-29 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 3242/2257 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน   ...
 2014-07-30 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดให้ปนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยพละงงานปรมาณูเพื่อสันติ  ...
 2014-07-30 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดให้ปนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดฏิบัติราชการแทนในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ...
 2017-03-15 คำสั่งมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการแทน(ที่44/2560)  ...
 2018-09-02 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4511/2560  ...
 2016-06-01 คำสั่งมอบอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู็ว่าราชการจังหวัด ที่ 1147/2559  ...
 2014-08-08 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  ...
 2014-03-13 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน(ที่ 789/2557)  ...
 2014-04-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 1011/2557)  ...
 2014-08-28 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 2470/2557)  ...
 2014-10-17 มอบอำนาจ ผวจ. ให้ นพ.สสจ.ปฏิบัติราชการแทน (อาหารและยา)  ...
 2014-10-22 มอบอำนาจของ นพ.สสจ.ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน คำสั่งที่ 124/2557(ยกเลิก)  ...
 2014-10-21 มอบอำนาจของ ผวจ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพกส. ผอ.รพช. สสอ. ปฏิบัติราชการแทน ที่66/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556  ...
 2015-10-06 มอบอำนาจในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding) คำสั่งที่ 2400/2558  ...
 2015-05-12 มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ  ...
 2014-03-03 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้รองผูว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(คำสั่งที่ 4165/56 ลงวันที่ 30 ต.ค.56)  ...
 2016-11-14 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รอง ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ (ครั้งที่ 1) ที่ 4777/2559  ...
 2015-07-21 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุข (ที่ 1902/2558)  ...
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2015-10-13 1.แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานนิติเวชด้านผู้ป่วยคดี ปีงบประมาณ 2558  ...
 2017-08-04 ITA รพ ยางตลาด  ...
 2017-08-04 ITA ไฟล์นำเสนอวันที่ 25 กค 60  ...
 2017-01-10 การอบรมการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมแและหน่วยงานภาครัฐ 2560  ...
 2018-06-11 ขอรายงานผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุ้เรื่องการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนาคู  ...
 2018-04-18 ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานทั่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนาคู  ...
 2018-03-28 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องโมแกรม(Memmogram) บนบอร์ดประชาสัมพันธ์  ...
 2018-03-14 ขออนุมัติดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ...
 2018-03-27 ขออนุมัติดำเนินการเผยแพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ...
 2017-01-18 คู่มือ ITA พ.ศ.2560  ...
 2017-05-18 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2560  ...
 2017-07-27 ตัวอย่างงาน ITA   ...
 2019-05-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2019-05-29 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์  ...
 2019-05-22 ประกาศจังหวัดกาฬสินธู์  ...
 2018-06-15 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีธรรมาภิบาล มีความเป้นเลิศ และทันสมัย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561  ...
 2014-05-26 เอกสารประชุมรับทราบแนวปฏิบัติและการสั่งการตาม พรย.อัยการศึก และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ...
 2014-09-04 แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ  ...
 2017-02-02 แบบประเมิน ITA รอบที่ 2 ปี 2560  ...
 2016-08-04 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมายในสังกัด สป.สธ เรื่องการจัดการความขัดแย้งและการดำเนินคดีทางการแพทย์ ปี 2559  ...
 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม 
 2014-04-03 (ยกเลิก)คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 1011/2557)  ...
 2015-01-27 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม (ที่ 161/2558)  ...
 2016-07-26 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2004/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  ...
 2016-07-26 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่484/2559 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ...
 2016-07-26 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 992/2559 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559  ...
 2016-07-26 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 1618/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558  ...
 2016-07-26 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 2479/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558  ...
 2016-07-26 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 3440/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558  ...
 2021-12-27 คำสั่งแต่งตั้งจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 12133/2564  ...
 2020-02-24 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 1604/2563  ...
 2015-11-24 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ (ที่ 3241/2558)  ...
 2016-06-14 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 2228/2553)  ...
 2015-04-17 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 880/2258)  ...
 2017-01-13 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม ที่ 85/2560  ...
 2014-08-28 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 2470/2557)  ...
 2014-10-29 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 3243/2557)  ...
 2014-10-29 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 3243/2557)  ...
 2017-07-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 1538/2560  ...
 2017-07-20 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 2247/2560  ...
 2017-07-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 5368/2559  ...
 2017-07-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ะพัสดุเพิ่มเติม ที่ 869/2560  ...
 2020-06-30 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (9568/2563)  ...
 2021-08-26 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 8330/2564  ...
 2019-12-06 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 10041/2562  ...
 2018-06-04 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 3641/2561  ...
 2022-01-05 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 8/2565  ...
 2018-08-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 5508/2561)  ...
 2017-10-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ คำสั่งที่ 3461/2560  ...
 2017-12-19 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ที่ 4999/2560  ...
 2021-06-17 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 4429/2564  ...
 2020-09-29 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (11717/2563)  ...
 2020-10-07 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (12051/2563)  ...
 2020-11-17 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (13126/2563)  ...
 2021-02-19 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (ที่ 1355/2564)  ...
 2021-03-01 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (ที่ 1572/2564)  ...
 2021-05-17 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (ที่ 3505/2564)  ...
 2021-05-20 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (ที่ 3697/2564)  ...
 2021-01-18 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (ที่ 403/2564)  ...
 2021-06-08 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (ที่ 4203/2564)  ...
 2021-08-23 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 8215/2564  ...
 2018-10-25 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม คำสั่งที่ 7767/2561  ...
 2021-11-12 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 10717/2564  ...
 2021-12-02 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 11422/2564  ...
 2022-01-12 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 168/2565  ...
 2019-12-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 9632/2562  ...
 2021-10-15 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 9717/2564  ...
 2021-10-21 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 9939/2564  ...
 2018-08-16 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 4252/2561)  ...
 2018-07-03 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 4544/2561)  ...
 2018-09-04 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 6280/2561)  ...
 2018-09-24 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 6907/2561)  ...
 2020-09-22 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (11501/2563)  ...
 2020-05-25 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม (4899/2563)  ...
 2018-11-26 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม คำสั่งที่ 8558/2561  ...
 2019-03-04 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 1357/2562  ...
 2021-01-12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 208/2564  ...
 2021-04-16 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 2516/2564  ...
 2019-04-26 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 2718/2562  ...
 2021-05-27 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 3826/2564  ...
 2020-01-28 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ที่ 883/2563  ...
 2019-10-16 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมที่ 6232/2562  ...
 2018-11-15 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม(ที่ 8313/2561)  ...
 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการฯ 
 2014-10-10 ตอบข้อหารือการเบิกค่าตอบแทนฯ ฉ.8 (รพ.เขาวง)  ...
 2018-05-11 ประกาศคคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่3/2561)  ...
 2018-06-19 ประกาศคคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่4/2560)  ...
 2018-06-12 ประกาศคคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่5/2560)  ...
 2014-12-17 ประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่1/2558)  ...
 2015-02-10 ประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่2/2558)  ...
 2015-06-18 ประกาศคณะกรรมการค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 3/2558)  ...
 2019-09-04 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 6/2562)  ...
 2020-05-25 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 7/2562)  ...
 2020-05-25 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่ 8/2562)  ...
 2017-01-13 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 2/2560  ...
 2015-10-13 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่4/2558  ...
 2014-03-11 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับทีท 3/2557)  ...
 2014-03-03 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่1/2557)   ...
 2014-03-03 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่2/2557)   ...
 2014-04-23 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่4/2557)   ...
 2014-06-12 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่5/2557)   ...
 2014-09-19 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่6/2557)   ...
 2017-08-09 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉบับที่ 6/2560  ...
 2018-01-31 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉบับที่1/2561  ...
 2018-05-01 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ฉบับที่2/2561  ...
 2016-08-15 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัด ฉบับที่ 4/2559  ...
 2016-03-09 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่1/2559)  ...
 2016-04-12 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่2/2559)  ...
 2019-01-07 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 1/2562  ...
 2017-02-20 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 3/2560  ...
 2019-04-02 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 3/2562 (แก้ไข)  ...
 2018-07-03 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 4/2561  ...
 2019-05-30 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 4/2562  ...
 2018-10-12 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5/2561  ...
 2019-06-13 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่ 5/2562  ...
 2016-11-10 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์(ฉบับที่1/2560)  ...
 2015-10-07 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558  ...
 พรบ การสาธารณสุข 
 ระเบียบข้อบังคับ / กฎหมาย 
 2014-09-08 กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามาัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป ฯลฯ  ...
 2015-04-27 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคัง พ.ศ.2544  ...
 2016-08-31 ระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรือทรัพย์สินของหน่วยบริการที่ได้จัดสร้างหรือจัดซื้อจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ.2558 และแนวปฏฺบัติฯ(แก้ไข พ.ศ.2559)  ...
 2014-09-04 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  ...
 หนังสือเวียนอื่นๆ 
 2017-09-15 การจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเงินเพ่มเติมสำหรับตำแหน่งี่มีเหตุพิเศษตามระบียบ ก.พ  ...
 2017-04-28 ขอหารือการนับระยะเวลาต่อเนื่องได้  ...
 2015-04-27 แบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่  ...
 
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ออกติดตามเยี่ยมยามถามไถ่ คปสอ.กุฉินารายณ์ ณ รพ.สต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
     วันที่ 13 มีนาคม 2557
 
2014-03-14   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมและธรรมาภิบาลของหย่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560
     ชี้แจง แนวทาง การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพหน่วยงานคุณธรรมและธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
 
2017-01-10   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีคะแนน ITA ระดับสูง
     ในวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
2017-02-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแบบประเมิน ITA ปี 2560
     ในวันที่ 17 มกราคม 2560
 
2017-02-08   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
     ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 
   
   
 
.............................................................

 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์