สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 49561  คน
 
  :: ::
 
   
  วันที่่ : 2015-10-07
   เรื่อง : หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558
       รายละเอียด : ที่ กส 0032.008/ว11652 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
  download เอกสารแนบ
 
    img-151007120514.pdf    ขนาดไฟล์ 827432  kbyte
   
 
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์