สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 51359  คน
 
  ข่าวทั้งหมด ระเบียบข้อบังคับ / กฎหมาย
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      ระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่อหน่วยบริการ อาคาร หรือทรัพย์สินของหน่วยบริการที่ได้จัดสร้างหรือจัดซื้อจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ.2558 และแนวปฏฺบัติฯ(แก้ไข พ.ศ.2559) 2016-08-31
      ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคัง พ.ศ.2544 2015-04-27
      กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามาัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป ฯลฯ 2014-09-08
      แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 2014-09-04
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์