สมัครสมาชิก
 
    หน้าแรก¸
    webmail
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    กระทรวงสาธารณสุข
    เขตสุขภาพที่ 7
    กลุ่มกฏหมาย - กระทรวงสาธารณสุข
    โปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
    ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
    สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
    เว็บบอร์ด
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 50731  คน
 
  ข่าวทั้งหมด การมอบอำนาจ/คำสั่ง
   
ชื่อเรื่อง
วันที่
      คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4511/2560 2018-09-02
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 968/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 2017-03-28
      การมอบหมายข้าราชการให้เป็นผู้บังคับบัญชา 2017-03-10
      คำสั่งมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการแทน(ที่44/2560) 2017-03-15
      แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รอง ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ (ครั้งที่ 1) ที่ 4777/2559 2016-11-14
      NEW!!คำสั่งมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(ที่ 4494/2559) 2016-10-19
      คำสั่งมอบอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู็ว่าราชการจังหวัด ที่ 1147/2559 2016-06-01
      (ยกเลิกโย 44/2560)แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้าราชการในสังกัดปฏฺิบัติราชการแทน ที่ 46/2559 2016-04-12
      (ยกเลิก)!คำสั่งมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (ที่ 2840/2558) 2015-11-10
      มอบอำนาจในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลอดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding) คำสั่งที่ 2400/2558 2015-10-06
      แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุข (ที่ 1902/2558) 2015-07-21
      การมอบออำนาจของนายแพทย์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทน (ฉบับที่90/2558) 2015-07-21
      มอบอำนาจให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ 2015-05-12
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(ที่ 1011/2557) 2014-04-03
      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม(ที่ 2470/2557) 2014-08-28
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 3242/2257 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน 2014-10-29
      มอบอำนาจของ นพ.สสจ.ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน คำสั่งที่ 124/2557(ยกเลิก) 2014-10-22
      มอบอำนาจของ ผวจ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพกส. ผอ.รพช. สสอ. ปฏิบัติราชการแทน ที่66/2556 ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 2014-10-21
      มอบอำนาจ ผวจ. ให้ นพ.สสจ.ปฏิบัติราชการแทน (อาหารและยา) 2014-10-17
      คำสั่ง คสช. ที่69/2557เรื่องมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 2014-09-04
      คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานปรมาณูเพื่อสันติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 2014-08-08
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดให้ปนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยพละงงานปรมาณูเพื่อสันติ 2014-07-30
      คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมอบอำนาจของผู็ว่าราชการจังหวัดให้ปนายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดฏิบัติราชการแทนในส่วนที่เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ร้องทุกข์ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2014-07-30
      คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน(ที่ 789/2557) 2014-03-13
      ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้รองผูว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(คำสั่งที่ 4165/56 ลงวันที่ 30 ต.ค.56) 2014-03-03
      การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน(ที่4574/56 ลงวันที่ 6 ธ.ค. 56) 2014-03-03
   
 
 
...................................................................................................................................
งานนิติการ
3/38 งานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0-4381-6771  โทรสาร :
Email : movelife1@hotmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสา�รณสุขจังหวัดกาฬสิน�์