สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

011348
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
23
111
11169
277
277
11348

Your IP: 184.73.55.221
Server Time: 2017-03-25 04:50:25
   

Login Form  

   

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

รายละเอียด

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

 

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลร่องคำ  บริการมีคุณภาพ  บริหารจัดการดี  เครือข่ายมีส่วนร่วม  ประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์

1. มีระบบบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. มีระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

3. มีการพัฒนาและนำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางระบบบริการ

4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรในพฤติกรรมบริการ

5.มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

6.บุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ

7. มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพของภาคีเครือข่าย

ปรัชญา

การบริการด้วยใจคือหัวใจของความเป็นมนุษย์

คำนิยม

1. ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

                2. ความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

                3. การทำงานเป็นทีม

                 4. ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 

เข็มมุ่ง

                ความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

   
© ALLROUNDER