สมัครสมาชิก
 :::สสอ.คำม่วง:::
    หน้าแรก
    โปรแกรม JHCIS
    วิสัยทัศน์
    เบอร์โทรศัพท์
    ประชากร
 ::ทำเนียบเจ้าหน้าที่ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านเก่าเดื่อ
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    สสอ.คำม่วง
 ::อัตรากำลังของ สสอ.คำม่วง::
    เมษายน 53
    พฤษภาคม 53
    มิถุนายน 53
    กรกฎาคม 53
    สิงหาคม 53
    กันยายน 53
 ::เว็บไซต์ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    กลุ่มงานเวชปฏิบัติ รพ.คำม่วง
    รพ.คำม่วง
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 52539  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :: ::
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  2017-02-23    แจ้งวันที่ประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพผ่านเวปไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ  ...
  2017-02-22    การประชุมเรื่องการจัเดการสิ่งแวดล้อมเพือป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อฯ  ...
  2017-02-21    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่องทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑  ...
  2017-02-20    อนุมัติให้บุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม Aging health data  ...
  2017-02-17    แจ้งแผนการออกตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ...
  2017-02-16    ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม Dementia Care Manager   ...
  2017-02-15    ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพตามกลุ่มวัย  ...
  2017-02-15    การบันทึกข้อมูลการคัดกรอง/การประเมินผู้สูงอายุ  ...
  2017-02-15    แจ้งแผนการออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ...
  2017-02-10    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการบริหารพัสดุสำหรับบุคลากร   ...
  2017-02-09    ขอเชิญประชุมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม ปี๒๕๖๐  ...
  2017-02-09    แจ้งโอนเงิน Fixced cost/PP/CF และค่าจ้าง/ค่าตอบแทนฯ  ...
  2017-02-09    แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุน LTC (ดินจี่)  ...
  2017-02-09    แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินตลาดสดประเภทที่ ๑ (โพน)  ...
  2017-02-09    แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร(Mobile unit) ประจำเดือนมกราคม 2560  ...
  2017-02-07    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงาน NCD ๑๔-๑๗ ก.พ. ๖๐  ...
ข่าวสาร จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
  2017-01-03    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี2560  ...
  2017-01-26    คำสั่งอำเภอคำม่วงที่33/2560  ...
  2017-01-20    คำสั่งอำเภอคำม่วงที่๒๐/๒๕๖๐  ...
  2017-01-20    คำสั่งอำเภอคำม่วงที่๑๙/๒๕๖๐  ...
  2017-01-20    คำสั่งอำเภอคำม่วงที่๑๘/๒๕๖๐  ...
  2017-01-11    คำสั่ง สธ.ที่1932/2555  ...
  2017-01-11    คำสั่ง สธ.ที่897/2559  ...
  2016-12-20    คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพิ่มเติม ที่5368/2559  ...
  2016-11-17    การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ  ...
  2016-11-16    แก้ไขการมอบอำนาจผู้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์(เพิ่มเติมครั้งที่1)  ...
  2016-11-11    การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ครั้งที่๑)  ...
  2016-10-21    การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ...
  2016-10-21    การมอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ...
  2016-10-03    การแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีทุกรพ.สต.  ...
  2016-05-24    คำสั่งเวร พ.ค 59  ...
  2016-03-29    คำสั่งเวร มี.ค.59  ...
ข่าวสาร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  2016-07-22    ส่งให้แอ๋ม  ...
  2016-07-07    พล ส่งให้หยี นาบอน(ตุ๋ย)  ...
  2016-07-04    พล ส่งให้หยี นาบอน  ...
  2016-06-28    รพ.สต.โพน ส่ง 506 27 มิ.ย. 2559  ...
  2016-06-10    รพ.สต.โพน ส่ง 506 วันที่ 10 มิ.ย. 2559  ...
  2016-06-07    รพ.สต.โพน ส่ง 506 6 มิถุนายน 2559  ...
  2016-06-07    นาบอนส่งรายชื่อ OV  ...
  2016-05-31    รพ.สต.โพน ส่ง 506 เดือน พฤษภาคม 2559  ...
  2016-04-28    สูงเนินฝากส่งเบียเลี้ยงให้พี่แมว  ...
  2016-04-01    รพ.สต.ดงสวนส่ง รง.506  ...
  2016-03-31    รพ.สต.โพน ส่ง 506 วันที่ 29 มีนาคม 2559  ...
  2016-03-24    สรุปแผน 57-59 นาตาล  ...
  2016-03-24    รพ.สต.โพน ส่ง 506 20 มีนาคม 2559 ครับ  ...
  2016-03-21    รพ.สต.โพน ส่ง 506 เดือนมีนาคม 2559  ...
  2016-03-15    รพ.สต.ดงสวนส่ง รง.506  ...
  2016-03-11    รพ.สต.ดงสวนส่ง รง.506  ...
ข่าวสาร งานระบาดวิทยา (รง.506) 
  2016-03-22    รพ.สต.โพน ส่ง 506 ครับ  ...
  2015-02-26    ดินจี่ ส่งรายงาน 506..  ...
  2015-01-31    นาตาล ส่ง รายงาน 506 29-30 มกราคม 2558  ...
  2015-01-19    ดงสวนส่ง รง. 506   ...
  2014-12-11    รพ.สต.โพนส่ง 506 วันที่ 9 ธันวาคม 2557  ...
  2014-08-30    นาตาล ส่ง รายงาน 506 เดือน สิงหาคม 57  ...
  2014-07-24    รพ.สต.โพนส่ง 506 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557  ...
  2014-06-12    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 7-10มิ.ย57  ...
  2014-05-26    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พ.ค.57  ...
  2014-05-22    นาตาล ส่ง รายงาน 506 วันที่ 6-20 พ.ค. 57  ...
  2014-05-19    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค.57  ...
  2014-05-19    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค.57  ...
  2014-05-19    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 12- 16 พ.ค.57  ...
ข่างสาร จากโรงพยาบาลคำม่วง 
  2015-06-22    ขอเชิญประธาน อสม.ระดับอำเภอประชุม(ฝากดินจี่ประสาน)  ...
  2015-02-09    แจ้งแบบประเมินผู้สูงอายุ  ...
  2015-02-09    แบบประเมินผู้สูงอายุ 58  ...
  2014-12-11    ส่งรายชื่อกรรมการศูนย์โฮมสุข ต.ดินจี่ ให้ รพ.คำม่วง  ...
  2014-11-19    ส่งแผนให้สูงเนิน  ...
  2014-06-20    สุขศาลา รพ.คำม่วง  ...
อัตรากำลัง ของ สสอ.คำม่วง 
  2014-12-25    ธันวาคม 2557  ...
k

 

 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2553
 
กระดานสนทนาสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
222
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลด เลิกใช้สารฆ่าหญ้า สารเคมีทางการเกษตร อำเภอคำม่วง
     ๒๒ - ๒๓ พ.ค. ๕๗ ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอคำม่วง นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อลด เลิกการใช้สารฆ่าหญ้า สารเคมีทางการเกษตรในชุมชนทุกพื้นที่ ๘ อปท. พัฒนาต่อเนื่องโดยใช้ภูมิปัญญา ทรัพยากรชุมชน อย่างน่าชมเชย และฉายภาพการพัฒนาแบบ "องค์รวม" ภายใต้การทำงานแบบ "บูรณาการ" ที่ไม่ต้องนิยาม ทำความเข้าใจการกระทำ การปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การขับเคลื่อน และสังคม นั้น ๆ ได้เอง
 
2014-05-23   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กศน.ร่วมพัฒนาศักยภาพ อสม.
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอคำม่วง หารือร่วมสำนังานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง หาแนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษาของ อสม. ผู้มีจิตสาธารณะให้สามารถดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรับผิดชอบได้ดี เก่ง และรอบด้านมากขึ้น
 
2014-05-08   
   
 
.............................................................

 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง ม.4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043-879012  โทรสาร : 043-879352
Email : ­ ssokm2009@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์