สมัครสมาชิก
 :::สสอ.คำม่วง:::
    หน้าแรก
    โปรแกรม JHCIS
    วิสัยทัศน์
    เบอร์โทรศัพท์
    ประชากร
 ::ทำเนียบเจ้าหน้าที่ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านเก่าเดื่อ
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    สสอ.คำม่วง
 ::อัตรากำลังของ สสอ.คำม่วง::
    เมษายน 53
    พฤษภาคม 53
    มิถุนายน 53
    กรกฎาคม 53
    สิงหาคม 53
    กันยายน 53
 ::เว็บไซต์ในสังกัด::
    รพ.สต.บ้านโพน
    รพ.สต.บ้านดินจี่
    รพ.สต.บ้านนาบอน
    รพ.สต.บ้านนาตาล
    รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา
    รพ.สต.บ้านสูงเนิน
    กลุ่มงานเวชปฏิบัติ รพ.คำม่วง
    รพ.คำม่วง
 
      จำนวนผู้ใช้งาน 82519  คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :: ::
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  2018-04-17    แจ้งการโอนเงิน Fixed cost PP เงิน CFรพ.สต. และเงินคาจ้าง/ค่าตอบแทนนร.ทุน ไตรมาสที่2/2561  ...
  2018-04-17    ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ประจำปี๒๕๖๑  ...
  2018-03-30    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมงาน ITA  ...
  2018-01-18    ขอเชิญประเชิมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่ม e-GP  ...
  2017-11-24    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 7  ...
  2017-11-21    ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ รพ.สต.บ้านโพน  ...
  2017-11-20    แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี ๒๕๖๑(ร้อยละ ๗๐)  ...
  2017-11-17    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ รพ.สต.บ้านโพน  ...
  2017-11-16    ชะลอการอนุมัติให้รพ.สต.เข้าร่วมโครงการเบิกกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  ...
  2017-11-09    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ รพ.สต.บ้านโพน  ...
  2017-11-13    แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประกันสังคม  ...
  2017-11-07    แจ้งการโอนเงินQOF 2/2560  ...
  2017-11-06    ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  ...
  2017-10-06    รายชื่อบริจาคเลือด 24 ส.ค. 60  ...
  2017-10-06    รายชื่อบริจาคเลือด 25 พ.ค. 60  ...
  2017-10-06    รายชื่อบริจาคเลือด 9 ก.พ. 60  ...
ข่าวสาร จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
  2018-02-20    ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑  ...
  2018-02-09    แจ้งโอนเงิน Fixced cost/PP/CF และค่าจ้าง/ค่าตอบแทนฯ ไตรมาสที่2/2561  ...
  2017-10-04    เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ...
  2018-01-26    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพชอ.2561  ...
  2018-01-17    คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินITAคำม่วง  ...
  2018-01-04    รายงานผลการกำหนดราคากลางวัสดุสำนักงาน,งานบ้านงานครัว และคอมพิวเตอร์ ปี2561  ...
  2018-01-04    เผยแพร่การอนุมัติแผนงานโครงการปี2561  ...
  2018-01-03    แจ้งการอนุมัติแผนบริหารรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ หมวดเงินบำรุงฯ ปี2561  ...
  2017-12-28    รายงานผลการดำเนินการส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ITAไตรมาส1  ...
  2017-12-20    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสอ.คำม่วง ปี2561  ...
  2017-11-16    คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่4091/2560  ...
  2017-11-13    มติและข้อสั่งการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สสจ.กส.  ...
  2017-11-13    มติและข้อสั่งการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สสจ.กส.  ...
  2017-10-25    คำสั่งปฏิบัติงานเชิงรุกปี2561  ...
  2017-10-04    รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560  ...
  2017-10-04    คำสั่ง3461/2560แต่งตั้งเหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่  ...
ข่าวสาร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
  2016-07-22    ส่งให้แอ๋ม  ...
  2016-07-07    พล ส่งให้หยี นาบอน(ตุ๋ย)  ...
  2016-07-04    พล ส่งให้หยี นาบอน  ...
  2016-06-28    รพ.สต.โพน ส่ง 506 27 มิ.ย. 2559  ...
  2016-06-10    รพ.สต.โพน ส่ง 506 วันที่ 10 มิ.ย. 2559  ...
  2016-06-07    รพ.สต.โพน ส่ง 506 6 มิถุนายน 2559  ...
  2016-06-07    นาบอนส่งรายชื่อ OV  ...
  2016-05-31    รพ.สต.โพน ส่ง 506 เดือน พฤษภาคม 2559  ...
  2016-04-28    สูงเนินฝากส่งเบียเลี้ยงให้พี่แมว  ...
  2016-04-01    รพ.สต.ดงสวนส่ง รง.506  ...
  2016-03-31    รพ.สต.โพน ส่ง 506 วันที่ 29 มีนาคม 2559  ...
  2016-03-24    สรุปแผน 57-59 นาตาล  ...
  2016-03-24    รพ.สต.โพน ส่ง 506 20 มีนาคม 2559 ครับ  ...
  2016-03-21    รพ.สต.โพน ส่ง 506 เดือนมีนาคม 2559  ...
  2016-03-15    รพ.สต.ดงสวนส่ง รง.506  ...
  2016-03-11    รพ.สต.ดงสวนส่ง รง.506  ...
ข่าวสาร งานระบาดวิทยา (รง.506) 
  2016-03-22    รพ.สต.โพน ส่ง 506 ครับ  ...
  2015-02-26    ดินจี่ ส่งรายงาน 506..  ...
  2015-01-31    นาตาล ส่ง รายงาน 506 29-30 มกราคม 2558  ...
  2015-01-19    ดงสวนส่ง รง. 506   ...
  2014-12-11    รพ.สต.โพนส่ง 506 วันที่ 9 ธันวาคม 2557  ...
  2014-08-30    นาตาล ส่ง รายงาน 506 เดือน สิงหาคม 57  ...
  2014-07-24    รพ.สต.โพนส่ง 506 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557  ...
  2014-06-12    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 7-10มิ.ย57  ...
  2014-05-26    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พ.ค.57  ...
  2014-05-22    นาตาล ส่ง รายงาน 506 วันที่ 6-20 พ.ค. 57  ...
  2014-05-19    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค.57  ...
  2014-05-19    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ค.57  ...
  2014-05-19    รพ.สต.ดินจี่ ส่ง รง.506 ระหว่างวันที่ 12- 16 พ.ค.57  ...
ข่างสาร จากโรงพยาบาลคำม่วง 
  2015-06-22    ขอเชิญประธาน อสม.ระดับอำเภอประชุม(ฝากดินจี่ประสาน)  ...
  2015-02-09    แจ้งแบบประเมินผู้สูงอายุ  ...
  2015-02-09    แบบประเมินผู้สูงอายุ 58  ...
  2014-12-11    ส่งรายชื่อกรรมการศูนย์โฮมสุข ต.ดินจี่ ให้ รพ.คำม่วง  ...
  2014-11-19    ส่งแผนให้สูงเนิน  ...
  2014-06-20    สุขศาลา รพ.คำม่วง  ...
อัตรากำลัง ของ สสอ.คำม่วง 
  2014-12-25    ธันวาคม 2557  ...
k

 

 

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2553
 
กระดานสนทนาสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
222
ภาพกิจกรรม
 
ประมวลภาพกิจกรรม
    การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลด เลิกใช้สารฆ่าหญ้า สารเคมีทางการเกษตร อำเภอคำม่วง
     ๒๒ - ๒๓ พ.ค. ๕๗ ว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอคำม่วง นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ติดตามการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อลด เลิกการใช้สารฆ่าหญ้า สารเคมีทางการเกษตรในชุมชนทุกพื้นที่ ๘ อปท. พัฒนาต่อเนื่องโดยใช้ภูมิปัญญา ทรัพยากรชุมชน อย่างน่าชมเชย และฉายภาพการพัฒนาแบบ "องค์รวม" ภายใต้การทำงานแบบ "บูรณาการ" ที่ไม่ต้องนิยาม ทำความเข้าใจการกระทำ การปฏิสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การขับเคลื่อน และสังคม นั้น ๆ ได้เอง
 
2014-05-23   
   
 
.............................................................

 
ประมวลภาพกิจกรรม
    กศน.ร่วมพัฒนาศักยภาพ อสม.
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอคำม่วง หารือร่วมสำนังานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง หาแนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษาของ อสม. ผู้มีจิตสาธารณะให้สามารถดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรับผิดชอบได้ดี เก่ง และรอบด้านมากขึ้น
 
2014-05-08   
   
 
.............................................................

 
 
...................................................................................................................................
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง ม.4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
โทรศัพท์ : 043-879012  โทรสาร : 043-879352
Email : ­ ssokm2009@gmail.com
พัฒนาโดย : ICT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์