เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
หน่วยงาน
องค์กรแพทย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มการพยาบาล
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย
ฝ่ายกายภาพ
ฝ่ายชันสูตร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานสนับสนุนบริการเครือข่าย
Download
Web Board
ข้อมูลหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนที่โรงพยาบาลสหัสขันธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HeLLO ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (อย.)
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร บุคคคลระดับจังหวัด PPIS
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
สำนักตรวจและประเมินผล
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมจังหวัด
เว็บบอร์ดคณะกรรมการพัฒนา สาธารณสุขจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์
(อบจ.)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
สรุปความก้าวหน้าของแผนงาน GMS ฯ
สมาคมทนายความฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
2013-01-04 การกำหนดเพิ่มอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ว 19, ว 20)
2012-12-09 ด่วนที่สุด ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 24 สายงาน เพื่อใช้ประกอบการจัดสรร
2012-12-06 กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์สาธารณสุขกาฬสินธุ์
2012-11-21 เชิญเจ้าหน้าที่ นักกีฬา เพื่อเข้าร่วมประชุมกีฬาสาสุขปี 2555
2012-10-26 ร่วมโหวตคนสุขภาพดี ศรีสหัสขันธ์ ชาย /หญิง
2012-10-26 ตัวอย่างรูปแบบรายชื่อนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุข
2012-10-26 กำหนดการ งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ และการแข่งขันระดับโซน 2555 part3
2012-10-26 กำหนดการ งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ และการแข่งขันระดับโซน 2555 part 2
2012-10-26 กำหนดการ งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ และการแข่งขันระดับโซน 2555
2012-10-05 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (Service Plan) (ภก.กิตติ)
2012-09-24 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ
ข่าวบุคลากร สอบ สมัครสอบ นักเรียนทุน
2012-12-09 การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่สายงานนักวิชาการทันตสาธารณสุข
งานบริหารเวชภัณฑ์
2014-10-01 เอกสารงานบริหารเวชภัณฑ์ ปี 2558
2013-10-25 ไฟล์เบิกวัคซีน สอ.57
2013-10-25 ไฟล์เบิกยา สอ.57
2013-04-25 วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี
2012-11-21 แบบฟอร์รายการยาหมดอายุแจ้งบริบัทเพื่อขอเปลี่ยน
2012-10-24 รายการเบิกยาตั้งต้นปีงบ 2556 สำหรับ รพ.สต. คปสอ.สหัสขันธ์
2012-10-08 แผนตรวจสอบคลังเวชภัณฑ์ รพ.สต คปสอ.สหัสขันธ์
2012-10-05 การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการพัสดุ กรณียา เวชภัณฑ์วัคซีน
2012-10-05 การจัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่าย
2012-09-26 มาตรฐานการกำหนดอายุของเภสัชภัณฑ์ หลังเปิดใช้
2012-09-26 แบบฟอร์มบัญชีรับจ่ายเวชภัณฑ์ 2556
2012-09-21 แบบฟอร์มเบิกจ่ายวัคซีน 2556
2012-09-21 รายการยาของ รพ.สต.ที่ต้องป้องกันแสง
2012-09-21 แบบฟอร์มควบคุมคุณภาพลูกโซ่ความเย็น
2012-09-21 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลอัตราการใช้ยา/เวชภัณฑ์ 2556
วิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
2013-06-06 UPDATE TB 2012
2013-03-12 การประเมินการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
2012-10-19 ภาวะตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage, PPH)
2012-10-05 ความปลอดภัยในการใช้วัคซีน (ภญ.จันทิมา)
2012-10-05 แนวทางการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2012-09-27 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดโรคเสพยาสูบในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕) สำหรับบุคลากรทางการแพทย
2012-09-27 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ.2555 Guidelines on the treatment of hyperten
2012-09-23 ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและภาวะน้ำเดินในครรภ์ก่อนกำหนด
2012-09-21 แนวทางการรักษาวัณโรคของ WHO 2010 ฉบับภาษาไทย
ข่าวการเงินและบัญชี
2012-09-26 ใบสำคัญรับเงิน
2012-09-24 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง
2012-09-24 อัตราค่าบริการสาธารณสุข 2549
ข่าวอบรม ประชุม สัมมนา
2012-10-25 เอกสารประกอบการอบรมการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
วาระการประชุมประจำเดือน
สอบราคา ประกวดราคา
HosXp และระบบสารสนเทศ
2014-07-02 รายงานยาห้องฉุกเฉิน
2014-01-15 รายงานค่าใช้จ่าย ส่งบริหาร งบ 57
2013-02-19 รายงานค่าใช้จ่าย ส่งบริหาร
2013-02-19 รายงานการใช้่สเตียรอยด์ ในผู้ป่วยหอบหืดและถุงลมโป่งพอง
2012-12-09 ดึงข้อมูลรายการยาห้องฉุกเฉิน
2012-11-13 ดึงข้อมูล Clopidogrel
2012-11-13 ดึงข้อมูลงานกายภาพ
2012-10-11 รายงานผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นไข้หวัด J00 ตามแนวทาง ASU
กระทู้ล่าสุด
2013-01-21 site site
2012-11-16 เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมด้วยDelphiและรับพัฒนาระบบ,จำหน่าย DVD Training
2012-11-04 OwtcLAECagzLFtQGpf
2012-11-02 pZXWNybw
2012-10-29 เว็บไซต์ หนังสือ ออนไลน์ที่เกี่ยวกับ สาธารณสุข
2012-10-27 ฝากข่าวสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดระบบโรงพยาบาล
2012-10-26 ร่วมโหวตคนสุขภาพดีศรีสหัสขันธ์ ชาย 1 ท่าน หญิง 1 ท่าน
2012-10-26 ร่วมโหวตคนสุขภาพดีศรีสหัสขันธ์ ชาย 1 ท่าน หญิง 1 ท่าน
2012-10-18 30 ปี โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จะทำไรเป็นที่ระลึก
2012-09-25 ข่าวประชาสัมพันธ์-อบรมเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟต่อยอดระบบโรงพยาบาลได้
งานประชุุม    
     
     
นพ. ธิติพงศ์ มณีวงศ์
โรงพยาบาลในจังหวัด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกุฉินารายณ์
โรงพยาบาลกมลาไสย
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลคำม่วง
โรงพยาบาลนามน
โรงพยาบาลยางตลาด
โรงพยาบาลท่่าคันโท
โรงพยาบาลร่องคำ
โรงพยาบาลสมเด็จ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
โรงพยาบาลหัวยผึ้ง
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
สาธารณสุขอำเภอ
สาธารณสุขอำเภอเมือง
สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอำเภอเขาวง
สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
สาธารณสุขอำเภอนามน
สาธารณสุขอำเภอยางตลาด
สาธารณสุขอำเภอท่่าคันโท
สาธารณสุขอำเภอร่องคำ
สาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอำเภอหัวยผึ้ง
สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
สาธารณสุขอำเภอดอนจาน
สาธารณสุขอำเภอนาคู
สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอำเภอสามชัย
 
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 หมู่ 10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ 46140 043-871030 ต่อ 117 ติดต่อ Webmaster