เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
หน้าหลัก
หน่วยงาน
องค์กรแพทย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มการพยาบาล
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย
ฝ่ายกายภาพ
ฝ่ายชันสูตร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานสนับสนุนบริการเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนที่โรงพยาบาลสหัสขันธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HeLLO ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (อย.)
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร บุคคคลระดับจังหวัด PPIS
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
สำนักตรวจและประเมินผล
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธ
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมจังหวัด
เว็บบอร์ดคณะกรรมการพัฒนา สาธารณสุขจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ (อบจ.)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
สรุปความก้าวหน้าของแผนงาน GMS ฯ
สมาคมทนายความฯ
Web Board
 
นางนัยนา กล้าขยัน
 
นางเยาวเรศ นิลผาย
นางบัวรัตน์ ญานสาร
นางรุ่งนภา เอกตาแสง
นางภคมน กั้วพิจิตร
นางมลฑิรา ไชยปัญยา
นางดารัญ วงศ์อนุชิต
นางวันดี กัลยาสนธ์
นส.ธัญกร โยธะสิงห์
นางวิจิตร บุญเพชร
นางกองมณี ภูแสนศรี
นางนงค์ลักษณ์ คำแสน
นางเทวีวรรณ นิลนิตย
นางกมลวรรณ อ่อนบัวขาว
นางสุภาพร วีระเสถียร
นางรุฬิยา ไชยสาร
นส.วิภาพร โภควิบูลย์
นางนิตยา พงษ์ดำ
นางเพียงเพ็ญ อาทะวิมล
นางณัฐวดี จอมทรักษ์
นส.วรารัตน์ น้อยวิลาศ
นส.ลินดา แก่นนาคำ
นางปาริฉัตร วงษ์พานิช
นส.นภาจรัส บุญโคตร
นส.ปนิดา วงศ์จรัส
นางจุฑารัตน์ ไชยเทพ
นส.จิรานุช คำเพชร
นายสมนึก อินทร์ศิริ
นางบัวไข อินทร์ศิร
นายพุทธา พินิจผล
นายไพจิตร ขามอาราม
นางวันเพ็ญ ไชยคำมี
นายอุดม อุ่นเจริญ
นางณิญาฎา เจียมตัว
นางลักขณา สีถาพล
นายอำพันธ์ ผารุธรรม
นางยุพิน ผารุธรรม
นส.ศกลรัตน์ บุญโพธิ์
นายฉัตรชัย ไชยคำมี
นางสุระภี วรรณญาต
นส.จิตติพร ขันธุแสง
นายบัญญัติ ฆารกุล
เกี่ยวองค์กร
ผลงานและความภาคภูมิใจ
เอกสารที่เผยแพร่
เรื่องเล่า
อื่นๆ
 
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 หมู่ 10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ 46140 043-871030 ต่อ 117 ติดต่อ Webmaster