เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
หน้าหลัก
หน่วยงาน
องค์กรแพทย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มการพยาบาล
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานแพทย์แผนไทย
ฝ่ายกายภาพ
ฝ่ายชันสูตร
ฝ่ายทันตสาธารณสุข
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานสนับสนุนบริการเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนที่โรงพยาบาลสหัสขันธุ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
HeLLO ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (อย.)
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร บุคคคลระดับจังหวัด PPIS
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
สำนักตรวจและประเมินผล
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธ
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมจังหวัด
เว็บบอร์ดคณะกรรมการพัฒนา สาธารณสุขจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ (อบจ.)
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
สรุปความก้าวหน้าของแผนงาน GMS ฯ
สมาคมทนายความฯ
Web Board
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ปรัชญา  
  การบริการด้วยใจคือหัวใจของความเป็นมนุษย์
ค่านิยม  
  ยึดผู้ป่วยศูนย์กลาง รู้รักสามัคคี ทำงานเป็นทีม สู่องค์การการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
พันธกิจ  
  1.จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบองค์องค์รวม
  2.สร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนสุขภาพแบบพอเพียง
  3.พัฒนาระบบบริหารการสุขภาพให้เป็นเลิศบนพื้นฐานธรรมมาภิบาลองค์แห่ง
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และ วัฒธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
เข็มมุ่ง  
  พัฒนาระบบบริการคุณภาพได้มาตาฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์กรบริการสุขภาพที่ได้มาตาฐานเพื่อชาวสหัสขันธ์มีสุขภาพที่มีแบบพอเพียงในปี 2555
เกี่ยวองค์กร
ผลงานและความภาคภูมิใจ
เอกสารที่เผยแพร่
เรื่องเล่า
อื่นๆ
 
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 หมู่ 10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ 46140 043-871030 ต่อ 117 ติดต่อ Webmaster