เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
    องค์กรแพทย์
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
    กลุ่มการพยาบาล
    ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
    งานแพทย์แผนไทย
    ฝ่ายกายภาพ
    ฝ่ายชันสูตร
    ฝ่ายทันตสาธารณสุข
    งานบริการสุขภาพชุมชน
    งานสนับสนุนบริการเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
    เกี่ยวกับหน่วยงาย
    ทำเนียบผู้บริหาร
    แผนที่โรงพยาบาลสหัสขันธุ์
    หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ข้อมูลหน่วยงาน
    HeLLO ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (อย.)
    โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากร บุคคคลระดับจังหวัด PPIS
    กระทรวงสาธารณสุข
    ระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
    สำนักตรวจและประเมินผล
    กรมบัญชีกลาง
    สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
    สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
    สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธ
    ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมจังหวัด
    เว็บบอร์ดคณะกรรมการพัฒนา สาธารณสุขจังหวัด
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ (อบจ.)
    สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ
    สรุปความก้าวหน้าของแผนงาน GMS ฯ
    สมาคมทนายความฯ
Web Board
หัวข้อข่าว :    เชิญเจ้าหน้าที่ นักกีฬา เพื่อเข้าร่วมประชุมกีฬาสาสุขปี 2555
    เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขโซนย่อยและระดับจังหวัด ปี 2555 เรียนเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานกีฬา นักกีฬา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสาสุขโซน2 ย่อยในวันที่ 29 พ.ย.2555 และระดั
ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
เมื่อเวลา : 2012-11-21
<<ย้อนกลับ
โรงพยาบาลในจังหวัด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลกุฉินารายณ์
โรงพยาบาลกมลาไสย
โรงพยาบาลเขาวง
โรงพยาบาลคำม่วง
โรงพยาบาลนามน
โรงพยาบาลยางตลาด
โรงพยาบาลท่่าคันโท
โรงพยาบาลร่องคำ
โรงพยาบาลสมเด็จ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
โรงพยาบาลหนองกุงศรี
โรงพยาบาลหัวยผึ้ง
โรงพยาบาลห้วยเม็ก
สาธารณสุขอำเภอ
สาธารณสุขอำเภอเมือง
สาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์
สาธารณสุขอำเภอกมลาไสย
สาธารณสุขอำเภอเขาวง
สาธารณสุขอำเภอคำม่วง
สาธารณสุขอำเภอนามน
สาธารณสุขอำเภอยางตลาด
สาธารณสุขอำเภอท่่าคันโท
สาธารณสุขอำเภอร่องคำ
สาธารณสุขอำเภอสมเด็จ
สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์
สาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี
สาธารณสุขอำเภอหัวยผึ้ง
สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก
สาธารณสุขอำเภอดอนจาน
สาธารณสุขอำเภอนาคู
สาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย
สาธารณสุขอำเภอสามชัย
 
โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 48 หมู่ 10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ 46140 043-871030 ต่อ 117 ติดต่อ Webmaster