ระดับอำเภอ
KPI ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
004
  คำม่วง  คำม่วง
50
35 
35 
100.00 
004
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
15 
15 
100.00 
004
  นามน  นามน
50
21 
10 
47.62 
004
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
77 
71 
92.21 
004
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
16 
16 
100.00 
004
  เขาวง  เขาวง
50
100.00 
004
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
16 
15 
93.75 
004
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
20 
20 
100.00 
004
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
0.00 
004
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
31 
31 
100.00 
004
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
19 
19 
100.00 
004
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
120 
119 
99.17 
004
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
20 
20 
100.00 
004
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
60 
60 
100.00 
004
  นาคู  นาคู
50
100.00 
004
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
100.00 
004
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
100.00 
004
  สามชัย  สามชัย
50
0.00 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 15 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 83.33