ระดับอำเภอ
KPI 1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
501
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
90
64,871 
62,115 
95.75 
501
  นามน  นามน
90
18,396 
16,226 
88.20 
501
  กมลาไสย  กมลาไสย
90
35,887 
31,913 
88.93 
501
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
90
13,357 
12,486 
93.48 
501
  ร่องคำ  ร่องคำ
90
8,128 
7,056 
86.81 
501
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
90
45,444 
38,591 
84.92 
501
  เขาวง  เขาวง
90
17,851 
16,311 
91.37 
501
  ยางตลาด  ยางตลาด
90
62,411 
58,055 
93.02 
501
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
90
24,468 
23,585 
96.39 
501
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
90
17,949 
13,443 
74.90 
501
  คำม่วง  คำม่วง
90
21,243 
19,260 
90.67 
501
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
90
18,307 
16,928 
92.47 
501
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
90
34,166 
32,345 
94.67 
501
  สมเด็จ  สมเด็จ
90
29,955 
26,851 
89.64 
501
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
90
14,443 
13,624 
94.33 
501
  สามชัย  สามชัย
90
11,379 
10,180 
89.46 
501
  นาคู  นาคู
90
16,002 
13,893 
86.82 
501
  ดอนจาน  ดอนจาน
90
13,315 
12,076 
90.69 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 10 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 8 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 55.56