ระดับอำเภอ
KPI 1.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS < 100 mg/dl (กลุ่มปกติ)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
502
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
85
62,115 
57,654 
92.82 
502
  นามน  นามน
85
16,226 
14,362 
88.51 
502
  กมลาไสย  กมลาไสย
85
31,913 
29,166 
91.39 
502
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
85
12,486 
11,423 
91.49 
502
  ร่องคำ  ร่องคำ
85
7,056 
6,848 
97.05 
502
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
85
38,591 
36,248 
93.93 
502
  เขาวง  เขาวง
85
16,311 
15,527 
95.19 
502
  ยางตลาด  ยางตลาด
85
58,055 
54,152 
93.28 
502
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
85
23,585 
21,066 
89.32 
502
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
85
13,443 
11,352 
84.45 
502
  คำม่วง  คำม่วง
85
19,260 
16,340 
84.84 
502
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
85
16,928 
15,971 
94.35 
502
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
85
32,345 
30,549 
94.45 
502
  สมเด็จ  สมเด็จ
85
26,851 
25,347 
94.40 
502
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
85
13,624 
12,534 
92.00 
502
  สามชัย  สามชัย
85
10,180 
9,430 
92.63 
502
  นาคู  นาคู
85
13,893 
12,039 
86.66 
502
  ดอนจาน  ดอนจาน
85
12,076 
11,524 
95.43 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 1.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS < 100 mg/dl (กลุ่มปกติ) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 16 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 88.89