ระดับอำเภอ
KPI 1.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS 100-125 mg/dl (กลุ่มเสี่ยง)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
503
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
10
62,115 
3,267 
5.26 
503
  นามน  นามน
10
16,226 
1,700 
10.48 
503
  กมลาไสย  กมลาไสย
10
31,913 
2,100 
6.58 
503
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
10
12,486 
741 
5.93 
503
  ร่องคำ  ร่องคำ
10
7,056 
179 
2.54 
503
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
10
38,591 
1,803 
4.67 
503
  เขาวง  เขาวง
10
16,311 
437 
2.68 
503
  ยางตลาด  ยางตลาด
10
58,055 
3,183 
5.48 
503
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
10
23,585 
1,902 
8.06 
503
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
10
13,443 
1,516 
11.28 
503
  คำม่วง  คำม่วง
10
19,260 
1,977 
10.26 
503
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
10
16,928 
946 
5.59 
503
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
10
32,345 
1,368 
4.23 
503
  สมเด็จ  สมเด็จ
10
26,851 
1,264 
4.71 
503
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
10
13,624 
671 
4.93 
503
  สามชัย  สามชัย
10
10,180 
521 
5.12 
503
  นาคู  นาคู
10
13,893 
1,632 
11.75 
503
  ดอนจาน  ดอนจาน
10
12,076 
473 
3.92 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 1.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS 100-125 mg/dl (กลุ่มเสี่ยง) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 14 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 77.78