ระดับอำเภอ
KPI 1.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS >= 126 mg/dl (กลุ่มสงสัยรายใหม่)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
504
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
62,115 
1,194 
1.92 
504
  นามน  นามน
5
16,226 
164 
1.01 
504
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
31,913 
647 
2.03 
504
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
12,486 
325 
2.60 
504
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
7,056 
29 
0.41 
504
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
38,591 
540 
1.40 
504
  เขาวง  เขาวง
5
16,311 
347 
2.13 
504
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
58,055 
720 
1.24 
504
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
23,585 
617 
2.62 
504
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
13,443 
575 
4.28 
504
  คำม่วง  คำม่วง
5
19,260 
943 
4.90 
504
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
16,928 
11 
0.06 
504
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
32,345 
428 
1.32 
504
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
26,851 
240 
0.89 
504
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
13,624 
419 
3.08 
504
  สามชัย  สามชัย
5
10,180 
229 
2.25 
504
  นาคู  นาคู
5
13,893 
222 
1.60 
504
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
12,076 
79 
0.65 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 1.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ FBS >= 126 mg/dl (กลุ่มสงสัยรายใหม่) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100