ระดับอำเภอ
KPI 1.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
529
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
3,267 
733 
22.44 
529
  นามน  นามน
50
1,700 
0.06 
529
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
2,100 
71 
3.38 
529
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
741 
32 
4.32 
529
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
179 
75 
41.90 
529
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
1,803 
229 
12.70 
529
  เขาวง  เขาวง
50
437 
147 
33.64 
529
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
3,183 
483 
15.17 
529
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
1,902 
118 
6.20 
529
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
1,516 
488 
32.19 
529
  คำม่วง  คำม่วง
50
1,977 
362 
18.31 
529
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
946 
0.00 
529
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
1,368 
801 
58.55 
529
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
1,264 
446 
35.28 
529
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
671 
56 
8.35 
529
  สามชัย  สามชัย
50
521 
78 
14.97 
529
  นาคู  นาคู
50
1,632 
390 
23.90 
529
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
473 
118 
24.95 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 1.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 1 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 17 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 5.56