ระดับอำเภอ
KPI 1.9 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
530
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
1,908 
1,827 
95.75 
530
  นามน  นามน
50
450 
448 
99.56 
530
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
1,809 
1,626 
89.88 
530
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
991 
982 
99.09 
530
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
526 
519 
98.67 
530
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
2,610 
2,567 
98.35 
530
  เขาวง  เขาวง
50
1,078 
1,069 
99.17 
530
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
4,276 
4,258 
99.58 
530
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
1,290 
1,273 
98.68 
530
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
1,735 
1,705 
98.27 
530
  คำม่วง  คำม่วง
50
817 
761 
93.15 
530
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
1,112 
1,093 
98.29 
530
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
1,333 
1,296 
97.22 
530
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
1,124 
1,078 
95.91 
530
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
418 
400 
95.69 
530
  สามชัย  สามชัย
50
690 
683 
98.99 
530
  นาคู  นาคู
50
1,894 
1,769 
93.40 
530
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
332 
318 
95.78 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 1.9 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100