ระดับอำเภอ
KPI 1.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
531
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
1,920 
21 
1.09 
531
  นามน  นามน
5
451 
0.44 
531
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
1,809 
0.17 
531
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
992 
0.20 
531
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
527 
0.19 
531
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
2,618 
0.31 
531
  เขาวง  เขาวง
5
1,085 
0.65 
531
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
4,296 
21 
0.49 
531
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
1,295 
0.54 
531
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,735 
0.23 
531
  คำม่วง  คำม่วง
5
818 
18 
2.20 
531
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
1,113 
0.72 
531
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
1,334 
0.22 
531
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
1,129 
0.27 
531
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
418 
0.72 
531
  สามชัย  สามชัย
5
694 
0.14 
531
  นาคู  นาคู
5
1,905 
0.16 
531
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
338 
2.37 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 1.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวาน ป่วยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100