ระดับอำเภอ
KPI 2.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
532
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
90
60,597 
58,639 
96.77 
532
  นามน  นามน
90
17,561 
15,841 
90.21 
532
  กมลาไสย  กมลาไสย
90
31,828 
30,361 
95.39 
532
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
90
12,176 
11,527 
94.67 
532
  ร่องคำ  ร่องคำ
90
7,305 
6,679 
91.43 
532
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
90
41,030 
36,585 
89.17 
532
  เขาวง  เขาวง
90
15,111 
14,600 
96.62 
532
  ยางตลาด  ยางตลาด
90
57,629 
55,328 
96.01 
532
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
90
21,004 
20,410 
97.17 
532
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
90
17,428 
12,741 
73.11 
532
  คำม่วง  คำม่วง
90
18,536 
17,456 
94.17 
532
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
90
17,128 
16,100 
94.00 
532
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
90
32,493 
31,275 
96.25 
532
  สมเด็จ  สมเด็จ
90
30,678 
25,204 
82.16 
532
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
90
12,882 
12,352 
95.89 
532
  สามชัย  สามชัย
90
10,286 
9,721 
94.51 
532
  นาคู  นาคู
90
13,922 
12,764 
91.68 
532
  ดอนจาน  ดอนจาน
90
12,645 
11,862 
93.81 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 2.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 15 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 83.33