ระดับอำเภอ
KPI 2.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP < 120/80 mmHg (กลุ่มปกติ)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
533
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
70
58,639 
48,415 
82.56 
533
  นามน  นามน
70
15,841 
14,854 
93.77 
533
  กมลาไสย  กมลาไสย
70
30,361 
24,466 
80.58 
533
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
70
11,527 
8,601 
74.62 
533
  ร่องคำ  ร่องคำ
70
6,679 
4,694 
70.28 
533
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
70
36,585 
30,607 
83.66 
533
  เขาวง  เขาวง
70
14,600 
13,371 
91.58 
533
  ยางตลาด  ยางตลาด
70
55,328 
47,803 
86.40 
533
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
70
20,410 
17,255 
84.54 
533
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
70
12,741 
9,992 
78.42 
533
  คำม่วง  คำม่วง
70
17,456 
13,425 
76.91 
533
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
70
16,100 
15,607 
96.94 
533
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
70
31,275 
28,652 
91.61 
533
  สมเด็จ  สมเด็จ
70
25,204 
23,775 
94.33 
533
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
70
12,352 
10,129 
82.00 
533
  สามชัย  สามชัย
70
9,721 
9,269 
95.35 
533
  นาคู  นาคู
70
12,764 
10,059 
78.81 
533
  ดอนจาน  ดอนจาน
70
11,862 
10,796 
91.01 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 2.1.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP < 120/80 mmHg (กลุ่มปกติ) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100