ระดับอำเภอ
KPI 2.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP 120/80 - 139/89 mmHg (กลุ่มเสี่ยง)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
534
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
20
58,639 
9,669 
16.49 
534
  นามน  นามน
20
15,841 
955 
6.03 
534
  กมลาไสย  กมลาไสย
20
30,361 
5,736 
18.89 
534
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
20
11,527 
2,716 
23.56 
534
  ร่องคำ  ร่องคำ
20
6,679 
1,930 
28.90 
534
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
20
36,585 
5,763 
15.75 
534
  เขาวง  เขาวง
20
14,600 
1,246 
8.53 
534
  ยางตลาด  ยางตลาด
20
55,328 
7,523 
13.60 
534
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
20
20,410 
3,079 
15.09 
534
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
20
12,741 
2,381 
18.69 
534
  คำม่วง  คำม่วง
20
17,456 
3,825 
21.91 
534
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
20
16,100 
513 
3.19 
534
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
20
31,275 
2,377 
7.60 
534
  สมเด็จ  สมเด็จ
20
25,204 
1,463 
5.80 
534
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
20
12,352 
2,162 
17.50 
534
  สามชัย  สามชัย
20
9,721 
350 
3.60 
534
  นาคู  นาคู
20
12,764 
2,786 
21.83 
534
  ดอนจาน  ดอนจาน
20
11,862 
1,084 
9.14 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 2.1.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP 120/80 - 139/89 mmHg (กลุ่มเสี่ยง) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 14 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 77.78