ระดับอำเภอ
KPI 2.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP >= 140/90 mmHg (กลุ่มสงสัยรายใหม่)

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
535
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
10
58,639 
509 
0.87 
535
  นามน  นามน
10
15,841 
32 
0.20 
535
  กมลาไสย  กมลาไสย
10
30,361 
228 
0.75 
535
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
10
11,527 
130 
1.13 
535
  ร่องคำ  ร่องคำ
10
6,679 
33 
0.49 
535
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
10
36,585 
141 
0.39 
535
  เขาวง  เขาวง
10
14,600 
21 
0.14 
535
  ยางตลาด  ยางตลาด
10
55,328 
290 
0.52 
535
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
10
20,410 
95 
0.47 
535
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
10
12,741 
251 
1.97 
535
  คำม่วง  คำม่วง
10
17,456 
320 
1.83 
535
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
10
16,100 
0.03 
535
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
10
31,275 
162 
0.52 
535
  สมเด็จ  สมเด็จ
10
25,204 
23 
0.09 
535
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
10
12,352 
16 
0.13 
535
  สามชัย  สามชัย
10
9,721 
84 
0.86 
535
  นาคู  นาคู
10
12,764 
58 
0.45 
535
  ดอนจาน  ดอนจาน
10
11,862 
37 
0.31 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 2.1.3 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีระดับ BP >= 140/90 mmHg (กลุ่มสงสัยรายใหม่) จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100