ระดับอำเภอ
KPI 2.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
560
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
9,669 
1,690 
17.48 
560
  นามน  นามน
50
955 
0.00 
560
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
5,736 
121 
2.11 
560
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
2,716 
42 
1.55 
560
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
1,930 
146 
7.56 
560
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
5,763 
99 
1.72 
560
  เขาวง  เขาวง
50
1,246 
351 
28.17 
560
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
7,523 
1,041 
13.84 
560
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
3,079 
212 
6.89 
560
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
2,381 
426 
17.89 
560
  คำม่วง  คำม่วง
50
3,825 
233 
6.09 
560
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
513 
0.39 
560
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
2,377 
849 
35.72 
560
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
1,463 
306 
20.92 
560
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
2,162 
20 
0.93 
560
  สามชัย  สามชัย
50
350 
66 
18.86 
560
  นาคู  นาคู
50
2,786 
305 
10.95 
560
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
1,084 
43 
3.97 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 2.8 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100