ระดับอำเภอ
KPI 2.9 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
561
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
50
9,243 
5,331 
57.68 
561
  นามน  นามน
50
647 
551 
85.16 
561
  กมลาไสย  กมลาไสย
50
7,444 
4,618 
62.04 
561
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
50
2,448 
1,151 
47.02 
561
  ร่องคำ  ร่องคำ
50
1,527 
597 
39.10 
561
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
50
8,086 
6,194 
76.60 
561
  เขาวง  เขาวง
50
1,537 
1,252 
81.46 
561
  ยางตลาด  ยางตลาด
50
9,017 
6,881 
76.31 
561
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
50
2,527 
1,528 
60.47 
561
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
50
1,253 
807 
64.41 
561
  คำม่วง  คำม่วง
50
3,814 
1,982 
51.97 
561
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
50
2,452 
2,283 
93.11 
561
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
50
6,525 
5,690 
87.20 
561
  สมเด็จ  สมเด็จ
50
795 
653 
82.14 
561
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
50
3,020 
1,814 
60.07 
561
  สามชัย  สามชัย
50
466 
375 
80.47 
561
  นาคู  นาคู
50
3,696 
2,183 
59.06 
561
  ดอนจาน  ดอนจาน
50
1,274 
946 
74.25 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 2.9 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 16 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 88.89