ระดับอำเภอ
KPI 2.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
562
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
5
9,243 
599 
6.48 
562
  นามน  นามน
5
647 
16 
2.47 
562
  กมลาไสย  กมลาไสย
5
7,444 
47 
0.63 
562
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
5
2,448 
156 
6.37 
562
  ร่องคำ  ร่องคำ
5
1,527 
35 
2.29 
562
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
5
8,086 
213 
2.63 
562
  เขาวง  เขาวง
5
1,537 
115 
7.48 
562
  ยางตลาด  ยางตลาด
5
9,017 
338 
3.75 
562
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
5
2,527 
346 
13.69 
562
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
5
1,253 
76 
6.07 
562
  คำม่วง  คำม่วง
5
3,814 
300 
7.87 
562
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
5
2,452 
17 
0.69 
562
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
5
6,525 
48 
0.74 
562
  สมเด็จ  สมเด็จ
5
795 
14 
1.76 
562
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
5
3,020 
62 
2.05 
562
  สามชัย  สามชัย
5
466 
22 
4.72 
562
  นาคู  นาคู
5
3,696 
284 
7.68 
562
  ดอนจาน  ดอนจาน
5
1,274 
33 
2.59 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 2.10 ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 11 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 61.11