ระดับอำเภอ
KPI 3.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
563
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
6000
120,408 
6,637 
5512.09 
563
  นามน  นามน
6000
37,033 
1,567 
4231.36 
563
  กมลาไสย  กมลาไสย
6000
64,908 
4,497 
6928.27 
563
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
6000
24,092 
1,565 
6495.93 
563
  ร่องคำ  ร่องคำ
6000
14,658 
1,148 
7831.90 
563
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
6000
82,857 
5,749 
6938.46 
563
  เขาวง  เขาวง
6000
30,560 
2,706 
8854.71 
563
  ยางตลาด  ยางตลาด
6000
115,709 
7,117 
6150.77 
563
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
6000
45,387 
2,733 
6021.55 
563
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
6000
35,219 
1,993 
5658.88 
563
  คำม่วง  คำม่วง
6000
41,093 
2,706 
6585.06 
563
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
6000
37,043 
1,653 
4462.38 
563
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
6000
66,809 
3,635 
5440.88 
563
  สมเด็จ  สมเด็จ
6000
63,843 
2,848 
4460.94 
563
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
6000
27,993 
1,589 
5676.42 
563
  สามชัย  สามชัย
6000
21,753 
1,982 
9111.39 
563
  นาคู  นาคู
6000
27,174 
2,236 
8228.45 
563
  ดอนจาน  ดอนจาน
6000
26,158 
1,564 
5979.05 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1 อัตราผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ ต่อแสนประชากร จากทั้งหมด 18 อำเภอ ผ่านเกณฑ์ประเมินจำนวน 8 อำเภอ และอำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 10 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 44.44