ระดับอำเภอ
KPI 3.1.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 
ข้อ
อำเภอ
เกณฑ์
เป้าหมาย
ผลงาน
อัตรา
เกณฑ์
ผลงานรายสถานบริการ
ผลงานรายอำเภอ
564
  เมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
40
6,637 
802 
12.08 
564
  นามน  นามน
40
1,567 
148 
9.44 
564
  กมลาไสย  กมลาไสย
40
4,497 
715 
15.90 
564
  ฆ้องชัย  ฆ้องชัย
40
1,565 
258 
16.49 
564
  ร่องคำ  ร่องคำ
40
1,148 
281 
24.48 
564
  กุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
40
5,749 
483 
8.40 
564
  เขาวง  เขาวง
40
2,706 
354 
13.08 
564
  ยางตลาด  ยางตลาด
40
7,117 
854 
12.00 
564
  ห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก
40
2,733 
542 
19.83 
564
  สหัสขันธ์  สหัสขันธ์
40
1,993 
96 
4.82 
564
  คำม่วง  คำม่วง
40
2,706 
572 
21.14 
564
  ท่าคันโท  ท่าคันโท
40
1,653 
329 
19.90 
564
  หนองกุงศรี  หนองกุงศรี
40
3,635 
385 
10.59 
564
  สมเด็จ  สมเด็จ
40
2,848 
408 
14.33 
564
  ห้วยผึ้ง  ห้วยผึ้ง
40
1,589 
159 
10.01 
564
  สามชัย  สามชัย
40
1,982 
276 
13.93 
564
  นาคู  นาคู
40
2,236 
144 
6.44 
564
  ดอนจาน  ดอนจาน
40
1,564 
61 
3.90 
 
 
   
  สรุปผล
          จำนวนอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 3.1.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากทั้งหมด 18 อำเภอ ประเมินทั้งหมด ทุกอำเภอ (18 อำเภอ) คิดเป็นร้อยละ 100